+A  A  A-

SPIS LUDNOŚCI 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021 #liczysiękażdy

 1. Czym jest spis?

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju (ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym). Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. 

Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

NSP 2021 jest przeprowadzany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021r., według stanu na 31 marca 2021 r. godz. 24:00.

 • Jakie dane będą zbierane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań?

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

 • charakterystyka demograficzna osób,
 • aktywność ekonomiczna osób,
 • poziom wykształcenia,
 • niepełnosprawność,
 • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
 • charakterystyka etniczno-kulturowa,
 • gospodarstwa domowe i rodziny,
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:
•    osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
•    mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

 • Jak można się spisać?

Metody przekazywania danych:
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami:

 • metodą samospisu internetowego (CAWI)
 • metodą wywiadu telefonicznego (CATI)
 • metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)
 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowegow siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Liczymy się dla Polski!

Wszystkie najważniejsze informacje znajdą Państwo na stronie internetowej https://spis.gov.pl.

#liczysiękażdy #NSP2021 #liczymysiędlaPolski

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij