+A  A  A-

Deklaracja Dostępności

Urząd Gminy Popów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Popów.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: [ 2017-10-14 ]
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2023-01-23 ]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Pliki generowane w programach zewnętrznych: programy księgowe, programy legislacyjne, treści obligatoryjne tj. wzory wniosków itp.
  • Pliki sporządzane „odręcznie” np. oświadczenia majątkowe, dokumenty przetargowe itp.
  • Pliki udostępniane w dalszej przeszłości lub pliki regularnie aktualizowane – pliki te, dostosowywane są podczas wprowadzania kolejnych zmian na stronach.
  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości są one poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-09-22 ].

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest redaktor strony internetowej, ug@gminapopow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 317 70 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Popów swoją siedzibę ma w Zawadach przy ul. Częstochowskiej 6. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne (A) oraz boczne (B) od ul. Częstochowskiej. Do wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje podjazd dla osób niepełnosprawnych (W).

Budynek składa się z 2 poziomów: Poziom 0 – GOPS wraz z częścią należącą do urzędu, oraz  1 i poziom mieszczący się na piętrze należący do Urzędu Gminy. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko poziom 0 oraz korytarz i pomieszczenia na parterze, na które można dostać się za pomocą podjazdu dla niepełnosprawnych. Na poziom 1 prowadzą wyłącznie schody. Osoby niepełnosprawne lub osoby starsze, po umówieniu się telefonicznie, obsługiwane są na parterze, do którego schodzi pracownik urzędu. Biuro podawcze znajduje się na piętrze, po prawej stronie od wejścia schodami. W budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych. 

Przy budynku mieści się parking wyznaczono i oznakowano miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku Gminy nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Urzędzie Gminy nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy Popów posiada dedykowaną aplikację mobilną mającą na celu wysyłanie informacji mieszkańcom gminy Popów. Aplikację można pobrać ze strony dystrybutora aplikacji https://sisms.pl/rejestracja/nadawca/189f49c1/Gmina-Pop%C3%B3w

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • Zmiana wielkości czcionki,
  • Zmiana kontrastu.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij