+A  A  A-

OGŁOSZENIEO OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS –PODPROGRAM 2023

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór Organizacji Partnerskiej Lokalnej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Popów działań w ramach Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.
Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Popów.
Cel partnerstwa:
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Popów pomocy żywnościowej w okresie: GRUDZIEŃ 2023 – PAŹDZIERNIK 2024.
Wymagania wobec Partnera:
Podmiot chcący realizować działania w ramach FEPŻ 2021-2027 w Podprogramie 2023 jest zobowiązany do zapewnienia i przestrzegania minimalnych standardów określonych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 z dnia 8 września 2023 r.:

 1. W obszarze administrowania:
  1) posiadanie zaplecza technicznego, zapewniającego właściwą obsługę dystrybucji żywności, tj. m.in. pomieszczenia do obsługi administracyjnej, telefonu, i o ile to możliwe, komputera,
  2) zapewnienie ogólnodostępnej informacji na stronie internetowej, o ile posiada stronę internetową, zawierającej opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2023,
  3) zapewnienie ogólnodostępnej informacji w miejscu realizacji dystrybucji dotyczącej: finansowania FEPŻ ze środków UE, kryteriów kwalifikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2023, zasad przekazywania artykułów spożywczych oraz możliwości i trybu składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez organizację,
  4) zapewnienie współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej,
  5) wydawanie żywności wyłącznie w pomieszczeniach, którymi dysponuje organizacja i/lub dostarczenie artykułów spożywczych do miejsc zamieszkania osób najbardziej potrzebujących,
  6) organizowanie dystrybucji żywności w sposób zapobiegający wszelkiej stygmatyzacji i dyskryminacji beneficjentów programu,
  7) prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz weryfikowanie dokumentów uprawniających do skorzystania z pomocy.
 2. W obszarze magazynowania:
  1) posiadanie pomieszczeń magazynowych umożliwiających przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta,
  2) zapewnienie monitoringu/ochrony za pośrednictwem specjalistycznych firm lub w ramach własnych zasobów i możliwości,
  3) zapewnienie rozładunku i załadunku artykułów spożywczych,
  4) prowadzenie odrębnej ewidencji magazynowej w formie elektronicznej (przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego) bądź w formie papierowej umożliwiającej czytelne wyodrębnienie poszczególnych operacji magazynowych dla Podprogramu 2023 oraz zidentyfikowanie ścieżki dystrybucji poszczególnych partii artykułów spożywczych,
  5) prowadzenie zbiorczej ewidencji magazynowej w ujęciu miesięcznym umożliwiającej prześledzenie dystrybucji każdej partii poszczególnych artykułów spożywczych zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych,
  6) zapobieganie marnotrawieniu żywności poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej artykułów spożywczych dostarczonych w ramach Podprogramu 2023.

Szczegółowy opis minimalnych standardów dla OPL znajduje się w Wytycznych MRiPS pod linkami:
https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027
oraz
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023
Tryb składania wniosków:

 1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć „DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ LOKALNEJ W PROGRAMIE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 PODPROGRAM 2023”, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia:- FEPŻ2023_deklaracja uczestnictwa OPL w programie (MONO).
  Termin składania wniosków: do 4 grudnia 2023 r.
 2. Deklarację (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: czestochowskibz@op.pl oraz drogą pocztową wraz z załącznikami (statut, ewentualne pełnomocnictwa do zawierania zobowiązań) na adres:
  Bank Żywności w Częstochowie
  ul. Żwirki i Wigury 6/14 p.309
  42-217 CZĘSTOCHOWA
  Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia i naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 34 325 50 36 lub 507 162 616.
  Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do:
 3. Wyboru kilku lokalnych organizacji partnerskich z terenu gminy.
 4. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
 5. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami podanymi w „DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ LOKALNEJ W PROGRAMIE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 PODPROGRAM 2023”.
  Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Prezes Zarządu
  Banku Żywności w Częstochowie
  Norbert Kępiński
  Popów, dnia 29 listopad 2023 r.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij