+A  A  A-

Spis Rolny 2020

Aktualności

W dniu dzisiejszym zamieściliśmy na kontach Urzędu Statystycznego w Katowicach w mediach społecznościowych (Twitter, Facebook) posta dot. infolinii spisowej i możliwości spisania się przez telefon (tekst + film), promującego Powszechny Spis Rolny 2020Konkurs plastyczny pt. „Życie na wsi” adresowany jest do placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie naszego województwa.

Celem Konkursu jest promocja statystyki publicznej, a w szczególności trwającego PSR 2020, poszerzenie wiedzy na temat rolnictwa, a także rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

Uczestnikiem Konkursu może być każda placówka wychowania przedszkolnego z terenu województwa śląskiego, a zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez dzieci prac plastycznych, wykonanych dowolną techniką, prezentujących życie na wsi.

Na Laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: https://katowice.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/konkursy/konkurs-plastyczny-zycie-na-wsi/


Od dziś rolnicy, którzy spisali się w spisie rolnym przez Internet mogą wziąć udział w loterii #GUS.

Szczegóły na: https://loteria.spisrolny.gov.pl

#GUS #PSR2020 #statystyki #SpiszmySięJakNaRolnikówPrzystało #LoteriaPSR


Dzisiaj 2. edycja konkursu „PSR 2020 da się lubić”!

Rozwiąż rebus i do 2 października prześlij odpowiedź na e-mail: KonkursPSR2020Katowice@stat.gov.pl

3 pierwsze osoby otrzymają atrakcyjne nagrody!

Szczegóły: https://katowice.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/konkursy/psr-2020-da-sie-lubic/

#LiczySięRolnictwo #PSR2020 #SpisRolny


W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID-19, podjęto decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: (34) 3177067 wew. 218 w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz 510729797 przez cały okres trwania spisu do godziny 20.00 .

Nie czekajmy na telefon od rachmistrza, ale spiszmy się sami przez:

 • Internet – https://spisrolny.gov.pl/
 • Infolinię spisową tel.: 22 279 99 99
 • w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego w siedzibie gminy.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020r. do odwołania.


Dzisiaj na antenie Radia Silesia kolejne pytanie w konkursie „PSR 2020 na fali” – do wygrania zestaw gadżetów związanych z #spisrolny.

Zachęcamy do udziału!

Szczegóły konkursu: https://katowice.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/konkursy/konkurs-psr-2020-na-fali-na-antenie-radia-silesia/

#LiczySięRolnictwo #PSR2020


Rozpoczynamy konkurs „PSR 2020 da się lubić”!

Odpowiedz na pytanie i do 29 września prześlij rozwiązanie na e-mail: KonkursPSR2020Katowice@stat.gov.pl

3 pierwsze osoby otrzymają atrakcyjne nagrody!

Szczegóły: https://katowice.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/konkursy/psr-2020-da-sie-lubic/

#LiczySięRolnictwo #PSR2020 #SpisRolny


Od 16 września #spisrolny odbywa się także poprzez wywiad telefoniczny.

Nie czekajmy na telefon od rachmistrza, ale spiszmy się sami przez:

– Internet: https://spisrolny.gov.pl/

– infolinię spisową: tel. 22 279 99 99

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo


Szanowni Państwo

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.)
na terytorium Polski przeprowadzany jest

Powszechny Spis Rolny 2020

Udział w spisie jest obowiązkowy

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej pod adresem https://spisrolny.gov.pl
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie mogą się spisać samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Kontakt bezpośredni z rachmistrzem będzie uwarunkowany sytuacją epidemiczną.

Bezpieczeństwo danych spisowych

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

Wszystkie zebrane od respondentów dane objęte są tajemnicą statystyczną.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.


Powszechny #Spisrolny to największe badanie statystyczne dotyczące rolnictwa. Uzyskane dane i ich analiza pozwolą zaplanować środki finansowe na inwestycje lokalne i ogólnokrajowe związane z rolnictwem.

więcej info – https://spisrolny.gov.pl/

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo


Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a rolnicy powinni udzielać dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą informacji.

więcej – spisrolny.gov.pl

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo #rolnictwo #SpisRolny


Od 01 września 2020 roku rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020, który potrwa do 30 listopada 2020 roku.

Spis rolny jest obowiązkowy.

Od 1 września użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli spisać się poprzez:

 • samospis na stronie internetowej GUS ( stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl)
 • telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279-99-99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie – telefonicznie lub bezpośrednio.

W celach informacyjnych i interwencyjnych, na czas realizacji spisu, Gminne Biuro Spisowe w Popowie, uruchomiło dyżury obejmujące godziny pracy Urzędu Gminy Popów, a także dyżury telefoniczne w godzinach popołudniowych do godz. 20.00 ( w dni robocze ) pod numerem telefonu: 510-729-797.

Dla użytkowników gospodarstw rolnych, którzy z powodu braków sprzętowych nie mają możliwości samospisu, w Urzędzie Gminy w Popowie w pokoju Nr 4 zostało uruchomione stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego. W przypadku chęci skorzystania ze stanowiska w w/w celu proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel. 510-729-797 w celu ustalenia terminu.

GKS w Popowie


Trwa Powszechny #Spisrolny. Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne! Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

więcej – spisrolny.gov.pl

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo


Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • użytkowników gospodarstw rolnych;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni użytkowanych gruntów;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

 • bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
  w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.


Spis rolny już za kilka dni. Zachęcamy do sprawdzenia, na jakie pytania rolnicy będą udzielać odpowiedzi – bit.ly/3gzSBU2

spisrolny.gov.pl

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo #spisrolny #rolnictwo


Użytkownicy gospodarstw rolnych otrzymają list Prezesa GUS, w którym zostaną poinformowani o #spisrolny, obowiązku spisowym i możliwości wypełnienia tego obowiązku różnymi metodami, ze szczególnym uwzględnieniem samospisu.

https://spisrolny.gov.pl/

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij