+A  A  A-

Zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 679029 S, ul. W. S. Reymonta oraz w ciągu drogi powiatowej nr 2066 S, ul. Pajęczańska w msc. Popów, gm. Popów

Informuje o terminie zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 679029 w miejscowości Popów, w km 104+313 linii kolejowej nr 131 z dnia 18.05.2021 na dzień 13-05-2021.

informuje o terminie zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2066 S- Popów, ul. Pajęczańska, w km 104+163 linii kolejowej nr 131 z dnia 18-05-2021 na dzień 13-05-2021.

Wykonawca przed zamknięciem przejazdu umieści przy przejeździe tablice informujące o terminie zamknięcia.

Zamknięcie przejazdów związane jest z mechanicznym podbiciem toru i każde zamknięcie nie powinno trwać dłużej niż 5-6 h. Przejazdy będą zamykane jeden po drugim, co oznacza, że nie będą zamknięte w tym samym czasie.

INFORMACJA W SPRAWIE GMINNEJ LINII KOMUNIKACYJNEJ

Wójt Gminy Popów informuje, że w związku z powrotem dzieci do szkół w ramach zniesienia obostrzeń dotyczących panującej w kraju pandemii zapewniony zostaje transport publiczny.

Bez zmian działa gminna linia komunikacyjna obejmująca miejscowości Więcki – Wąsosz Górny – Kule – Brzózki – Dąbrówka – Popów (rondo), zgodnie z zamieszonym poniżej rozkładem jazdy.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POPÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247),
a także uchwały Nr 150/XXIV/2020 Rady Gminy Popów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 maja 2021 r. do 07 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, w godzinach pracy urzędu. Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą został także udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Popów: www.bip.gminapopow.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 15:00 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów.

Z uwagi na ogłoszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 proszę o przestrzeganie nakazów i zakazów oraz dostosowanie się do określonych ograniczeń podczas uczestnictwa w dyskusji publicznej.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Popów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug@gminapopow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Popów.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Wójt Gminy Popów. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem:

https://bip.gminapopow.pl/upload/plik,20201012100916,klauzula_inf_rodo_dot_zbierania_danych_osob_w_zwiazku_ze_sporzadzaniem_miejsc_planu_zagosp_przestrz.pdf                   

Wójt Gminy Popów

Pomoc na start dla grup producentów – wnioski tylko do końca maja

Jeszcze tylko do 31 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie.

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP albo przesłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, np. za pośrednictwem wrzutni.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia jej uznania. Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów i wynosi odpowiednio: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim – 9, w trzecim – 8, w czwartym – 7 i w piątym – 6. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia.

Program finansowany z PROW na lata 2014-2020 kierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 18 sierpnia 2020 r. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Wsparcia nie mogą otrzymać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Ubiegający się o wsparcie muszą w pierwszej kolejności uzyskać osobowość prawną wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców. Następnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych lub organizację producentów wraz z planem biznesowym do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Od daty uznania na potencjalnym beneficjencie ciąży obowiązek realizacji zatwierdzonego planu biznesowego. Dopiero wówczas grupa producentów rolnych lub organizacja producentów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. W rejestrach prowadzonych przez dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR znajduje się obecnie 727 grup producentów rolnych posiadających status uznania.

W ramach PROW 2014-2020 sfinalizowano do tej pory osiem naborów wniosków o wsparcie finansowe na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Łącznie wpłynęło 487 wniosków. Dla 464 z nich ARiMR wydała decyzję o przyznaniu pomocy na kwotę blisko 632 mln zł.

Wystartowała XX edycja Stypendiów Pomostowych – czekają stypendia na I rok wymarzonych studiów

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XX edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2021, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka ponad 500 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł, wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Szczegółowe informacje można również znaleźć na naszej www:
https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-2021/

Okólnik Wójta Gminy Popów w sprawie przerwy w dostawie wody w miejscowości Zawady

OKÓLNIK

Wójt Gminy Popów informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac technicznych na sieci wodociągowej w dniu 07.05.2021r. nastąpi przerwa w dostawie wody dot. miejscowości Zawady,
ul. Kolejowa, Południowa, Gwiezdna, Dworcowa.
Przerwa planowana jest w godz. od 8:00 do około godz. 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO IFXIII.747.28.2020 Z DN. 28.04.2021 ROKU

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z późn. zm.), zwanej dalej specustawą kolejową oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) podaję do publicznej wiadomosci, że po rozpoznaniu wniosku złożonego przez przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Wojewoda Śląski 22 kwietnia 2021 r. wydał decyzję nr 2/2021, znak sprawy: IFXIII.747.28.2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa linii kolejowej na odcinku Kalina – Rusiec Łódzki, obejmującej:

-remont przepustu w km 86+994;

-wymianę ustroju nośnego mostu kolejowego w km 87+527;

-remont mostu kolejowego w km 102+581;

w ramach zadania: „LOT C – Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500).”

Decyzją zostały określone linie rozgraniczające teren.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycją objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek:

Gmina: Kłobuck Miasto, obręb 0008 Zakrzew:
255/3, 254

Gmina: Popów, obręb 0017 Zawady: 504/2

w stosunku do których inwestor na mocy ww. decyzji jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji.

Okólnik Wójta Gminy Popów w sprawie przerwy w dostawie wody w miejscowości Zawady

OKÓLNIK

Wójt Gminy Popów informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac technicznych na sieci wodociągowej w dniu 05.05.2021r. nastąpi przerwa w dostawie wody dot. miejscowości Zawady,
ul. Kolejowa, Południowa, Gwiezdna, Dworcowa.
Przerwa planowana jest w godz. od 1000 do około godz. 1400.

Za utrudnienia przepraszamy.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij