+A  A  A-

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Popów w rejonie ulic Wieluńskiej i Pajęczańskiej

Informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Popów w rejonie ulic Wieluńskiej i Pajęczańskiej w gminie Popów wraz ze sporządzoną dla jego potrzeb prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt będzie wyłożony w dniach: od 15 marca 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, pok. 26, w godzinach pracy Urzędu. Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą w ww. terminie jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Popów – https://bip.gminapopow.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 20 marca 2024 r. o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Popów, Zawady,  ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Popów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres ug@gminapopow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r., a do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2024 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Popów.

https://bip.gminapopow.pl/index.php?idg=1&id=718&x=9&y=85
https://bip.gminapopow.pl/index.php?idg=3&id=19&x=84

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 roku O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2024 roku

a podstawie art. 59 ust. 1 – ust. 4, art. 57 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r., poz. 2305 ze
zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 440)
oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku
(Dz. U. z 2023 r., poz. 2473) informuje się co następuje:

 1. W okresie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego
  kwalifikacja wojskowa.
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa się:
  a) mężczyzn urodzonych w 2005 roku,
  b) mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby
  wojskowej,
  c) osoby, które w latach 2022-2023:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na
  stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na
  stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek
  o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie
  Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  d) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające
  naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na
  kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z
  11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
  e) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
  f) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia,
  jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
 1. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt. 2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące
  na terenie miast i gmin: Kłobuck i Krzepice; gmin: Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń i Wręczyca Wielka –
  przeprowadzona zostanie w Kłobucku, przy ul. Sportowej 14 (budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) w okresie od dnia
  26 lutego do dnia 19 marca 2024 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1630.
 2. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
  a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie
  tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do
  kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
  b) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści
  orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy,
  c) szefowi wojskowego centrum rekrutacji – dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz
  posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego
  obowiązku.
 3. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby
  wojskowej, przedstawia:
  a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie
  tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do
  kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
  b) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści
  orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy,
  c) szefowi wojskowego centrum rekrutacji – wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty
  potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 4. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt 2. Nieotrzymanie wezwania
  imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym
  w obwieszczeniu.
 5. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej
  w wyznaczonym terminie, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), do dnia, w którym była
  obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się. Wójt lub
  burmistrz (prezydent miasta) wyznacza tej osobie inny niż w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 6. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
  można nie poddawać badaniom lekarskim, o których mowa w ust. 2, jeśli przedstawią komisji orzeczenie albo wypis z treści
  orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do
  czynnej służby wojskowej.
 7. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić
  miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed
  opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
 8. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadniającej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu
  albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę
  podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję
  do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 9. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską
  lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których
  przedstawienie zostało nakazane, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywnie (art. 681 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.
  o obronie Ojczyzny). Kto w celu trwałego uchylania się od obowiązku służby wojskowej albo innej formy spełnienia obowiązku
  obrony przewidzianej w ustawie dopuszcza się czynu określonego w art. 681 podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (art. 685
  ustawy o obronie Ojczyzny).
 10. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę
  kategorii zdolności do służby wojskowej oraz ochotnicy. Osoby te zostają ujęte przez szefa wojskowego centrum rekrutacji w
  imiennym zestawieniu osób, o których mowa w § 8 ust. 6 oraz w § 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.
  Wojewoda Śląski

Badanie ankietowe z zakresu rolnictwa: Koniunktura w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)

Badanie ankietowe z zakresu rolnictwa: Koniunktura w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)
Od 12 do 31 stycznia br. na terenie całej Polski, Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R). Udział w badaniu można wziąć na dwa sposoby: poprzez samospis internetowy oraz wywiad telefoniczny z ankieterem.
W badaniu pozyskiwane są dane, które służą do analiz zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej, oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie.
Zakres zbieranych informacji:

 • informacje ogólne o gospodarstwie rolnym i osobie kierującej gospodarstwem,
 • rodzaje produkcji roślinnej oraz sprzedaż produktów rolnych,
 • rodzaje produktów zwierzęcych oraz ich sprzedaż,
 • ocena ogólnej sytuacji gospodarczej, popyt na produkty rolne, opłacalność produkcji rolni-czej, źródła finansowana, wydatki inwestycyjne, a także czynniki sprzyjające rozwojowi go-spodarstwa oraz ograniczające rozwój gospodarstw,
 • prognoza ogólnej sytuacji gospodarstwa, opłacalności produkcji rolniczej oraz wydatków in-westycyjnych,
 • obrót gruntami rolnymi (sprzedaż i wynajem) w ciągu ostatniego półrocza.
  Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wy-maganych informacji poprzez rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 16 do 31 stycznia 2024 r.
  Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do tego bada-nia mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
 • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach od 16 do 25 stycznia 2024 r., dostępnego na stronie: raport.stat.gov.pl
 • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 26 do 31 stycznia 2024 r.
  Informacje o badaniach ankietowych oraz tożsamość ankietera można sprawdzić:
 • kontaktując się z Infolinią statystyczną pod numerem telefonu 22 279 99 99, wew. 7_badania ankietowe i następnie 1_badania rolne.
 • na stronie internetowej dedykowanej badaniom ankietowym badania-ankietowe.stat.gov.pl
  Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej oraz udziału w badaniach.
  Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obliczy podatek dochodowyza 2023 rok od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających

W związku z zakończeniem roku podatkowego 2023 Kasa informuje, że jak
co roku obliczy podatek dochodowy za większość emerytów, rencistów oraz osób uprawnionych do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. 

Na potwierdzenie dokonania obliczenia Kasa wystawi i przekaże w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2024 r. formularz PIT-40A – Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. 
Osoba, która otrzyma formularz PIT-40A i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłaconymi z Kasy w 2023 r. nie osiągnęła innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu) – nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. 

Kasa nie obliczy podatku dochodowego emeryta, rencisty, osoby uprawnionej 
do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego za 2023 r. m.in., gdy:

 1. w ciągu 2023 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS,
  a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
 2. realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
 3. obniżała lub podwyższała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

w związku ze złożonym przez świadczeniobiorcę oświadczeniem,

 • nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • świadczeniobiorca złożył wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku i nie wycofał go przed końcem roku podatkowego tj. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 • suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę obliczonego podatku,
 • z uwagi na wstrzymanie wypłaty świadczenia po zamknięciu roku podatkowego nie mogła rozliczyć niedopłaty podatku.

Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi, renciście, osobie uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, formularz PIT-11A – Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.

Formularze PIT-11A otrzymają także rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci uprawnionych do renty rodzinnej (dla każdego dziecka odrębny formularz).

Osobom uprawnionym do świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa  oraz osobom które pobrały „świadczenie niezrealizowane” po śmierci zmarłego emeryta/rencisty, Kasa przekaże Informację o przychodach z innych źródeł na formularzu PIT-11.

Osoba, która otrzyma PIT-11A, PIT-11 może sama złożyć zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (w formie papierowej lub drogą elektroniczną) w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 roku, bądź zaakceptować lub zmienić zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Podatkową, które zostanie udostępnione na portalu podatkowym (www.podatki.gov.pl). 

Ponadto Kasa informuje, że każda osoba, której przychód przekroczył 30.000,00 zł i chce skorzystać z ulg podatkowych, oraz każda osoba która chce rozliczyć podatek razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), nawet w przypadku obliczenia podatku przez Kasę – również sama składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) w ww. terminie.

W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić kwoty wykazane w PIT-11A, PIT-40A i/lub PIT-11.
 

Podstawa prawna

art. 34 ust. 7 – 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2647 ze. zm.)

Skrócenie czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego w dniu 28 grudnia 2023 r.

Wójt Gminy Popów uprzejmie informuje, że  w czwartek 28 grudnia 2023r. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego możliwe będzie tylko do godziny 11:30 zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA w związku zkoniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia br. nowych rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty.

Informuje również, że 28 grudnia 2023r. o godzinie 9:00 zablokowana zostanie możliwość skorzystania z usługi składania wniosku o dowód dla dziecka lub podopiecznego.

(https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty-dla-dziecka-lub-podopiecznego).

Za utrudnienia przepraszamy.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij