+A  A  A-

Usługi społeczne w Gminie Popów

PROJEKT: „Usługi społeczne w Gminie Popów” 
NR: WND – RPSL.09.02.05-24-015C/20-004

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Usługi społeczne w Gminie Popów ”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, a okres jego realizacji trwa  od 01.03.2021 r. do 30.11.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Popów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych .

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami  społecznymi w Gminie Popów o 45 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (dalej: OPW, 30K), w tym 5 osób z niepełnosprawnością (3K), mającego służy zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności poprzez m.in. usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania i Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji 30 opiekunów faktycznych (25K) z zakresu  opieki nad podopiecznymi w okresie 01.03.2021- 30.11.2022 r.

Projekt jest skierowany do45  osób (w tym 30 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu, w tym os. niepełnosprawnych (5) zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa śląskiego w Gminie Popów oraz 30 opiekunów faktycznych ww. osób (w tym 25 kobiet) zamieszkujących/ pracujących/ uczących się  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie śląskim w Gminie Popów.

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

 1. Dla potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:
 • usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (usługa opiekuńcza, porada psychologa/prawnika/dietetyka, usługa cateringowa, usługa fryzjerska/kosmetyczna, zapewnienie materiałów zużywalnych)
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (usługi rehabilitacyjne, usługi pielęgnacyjne)
 • usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych
 • utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego będą organizowane: warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach, gimnastyka – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, spotkania z lekarzami – pogadanki tematyczne, wyjścia do kina/teatru/na basen
 1. Dla opiekunów faktycznych zostanie utworzone Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, w ramach którego będą świadczone następujące usługi:
 • szkolenia w tematach: metody pielęgnacyjne – opieka nad osobą niesamodzielną, sposoby aktywizowania podopiecznych, metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci
 • spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i zespołów projektowych połączone z poradnictwem dot. projektu i wymianą doświadczeń
 • wsparcie psychologa dla opiekunów faktycznych zgłaszających taką potrzebę mające na celu poprawę kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, m.in. poprzez wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i nagromadzonym stresem
 • dyżury pracowników socjalnych z Ośrodka Pomocy Społecznej, w czasie których opiekunowie faktyczni będą mogli uzyskać informacje na temat źródeł wsparcia, pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych, wsparcia w kontaktach z instytucjami pomocowymi innymi niż OPS.

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się w Regulaminie projektu.

Planowane efekty realizacji projektu to:

 • wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych
 • poprawa dostępności usług społecznych kierowanych do osób niepełnosprawnych i/lub niesamodzielnych na terenie Gminy Popów
 • ograniczenie wykluczenia społecznego Uczestników projektu
 • stworzenie osobom niesamodzielnym możliwości prowadzania niezależnego życia
  w ich dotychczasowym środowisku społecznym
 • poprawa funkcjonowania uczestników projektu, którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości skorzystania z usług płatnych
 • zwiększenie wiedzy i kompetencji opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad podopiecznymi

Całkowita wartość projektu: 1 236 090,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 149 563,70 zł

Biuro projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie ul. Częstochowska 6, Zawady,  42-110 Popów

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania):

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij