+A  A  A-

Usługi społeczne w Gminie Popów

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Usługi społeczne w Gminie Popów”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – tryb konkursowy Beneficjent w ramach trwałości projektu, deklaruje instytucjonalną gotowość dostępu do 30 miejsc w Klubie Seniora, a także zapewnienia opiekunów osób niesamodzielnych i asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej od daty zakończenia projektu tj. do 01.11.2024 roku.

Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Informujemy, że w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych odbywają się dyżury pracowników socjalnych oraz konsultacje psychologiczne.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, tel. 34 3177067 wew. 227

Terminy dyżurów pracowników socjalnych:

01.12.2022 – godz. 13:00 – 15:00
06.12.2022 – godz. 9:00 – 11:00
08.12.2022 – godz. 13:00 – 15:00
13.12.2022 – godz. 9:00 – 11:00
15.12.2022 – godz. 13:00 – 15:00
20.12.2022 – godz. 9:00 – 11:00
22.12.2022 – godz. 13:00 – 15:00
28.12.2022 – godz. 9:00 – 11:00

Terminy konsultacji psychologicznych – tel. 507052251

02.12.2022 – godz. 11:30 – 13:30
09.12.2022 – godz. 11:30 – 13:30
16.12.2022 – godz. 11:30 – 13:30


Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w ramach realizacji projekt pt. „Usługi społeczne w Gminie Popów” utworzona została Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Osoby zainteresowane wypożyczeniem sprzętu zapraszamy do kontaktu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, tel. 34 3177067 wew. 227


Trwa jeszcze nabór do Klubu Seniora !

Do końca czerwca br. trwa nabór do Klubu Seniora w ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Popów” Osi priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, utworzony zostanie Kluby Seniora, który będzie działał na terenie Gminy Popów.

Seniorzy uczęszczający do Klubu będą mogli skorzystać z poniższej oferty:

 1. Zajęcia organizowane przez animatora / opiekuna dla Seniorów – np. przedstawienia kulturalne  i środowiskowe, działalność edukacyjna, kulturalna i rekreacyjna, spotkania okolicznościowe, koła zainteresowań;
 2. Porady psychologiczne – porady indywidualne oraz zajęcia grupowe, świadczone według potrzeb seniorów, zakres tematyczny obejmie m.in.  radzenie sobie ze stresem, motywację do zmiany zachowań zdrowotnych i żywieniowych (redukcja masy ciała, rezygnacja z palenia tytoniu, ograniczenie alkoholu, itp.), problemy indywidualne wynikające z okoliczności, wydarzeń, problemów z własnymi nałogami, lękami, nastrojem, relacjami rodzinnymi, stanami depresyjnymi;
 3. Porady prawne – udzielanie porad m.in. z zakresu: spraw spadkowych, mieszkaniowych, komorniczych, rodzinnych, ZUS, odszkodowań, zagrożeń dotyczących seniorów (np. oszustwa);
 4. Porady dietetyczne / edukacja prozdrowotna – porady indywidualne bądź grupowe zgodnie z potrzebami seniorów, np.: rozpisanie indywidualnego jadłospisu, monitorowanie masy ciała, zachęcanie do poprawy nawyków żywieniowych w kontekście występowania czynników ryzyka chorób osób starszych, porady i konsultacje dietetyczne wg potrzeb bieżących seniorów, prowadzenie spotkań z zakresu edukacji prozdrowotnej.
 5. Aktywizacja fizyczna – prowadzone będą zajęcia ruchowe np. nordic walking, aerobik, gimnastyka, itp. Wszystkie zajęcia dostosowane do potrzeb seniorów.
 6. Działania edukacyjne (np. aktywizacja cyfrowa seniorów) – zajęcia z zakresu obsługi komputera, Internetu, smartfonu, tableta itp.
 7. Organizowanie wyjść rekreacyjno – kulturalnych – 1 wyjście / m-c, np. basen, kino lub teatr itp.

Od uczestników Klubu Seniora pobierane będą symboliczne opłaty w wysokości 10zł/miesięcznie.

Zapisu do Klubu dokonuje się na  formularzu zgłoszeniowym do projektu (załącznik poniżej). Po zakwalifikowaniu się do Klubu Seniora – z każdym uczestnikiem Klubu zostanie wypełniony kwestionariusz w celu dostosowania oferty Klubu Seniora do indywidualnych potrzeb uczestnika.  

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do skorzystania ze wsparcia w projekcie!

Biuro projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów

Liczba miejsc ograniczona !


PROJEKT: „Usługi społeczne w Gminie Popów” 
NR: WND – RPSL.09.02.05-24-015C/20-004

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Usługi społeczne w Gminie Popów ”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, a okres jego realizacji trwa  od 01.03.2021 r. do 31.12.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Popów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych .

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami  społecznymi w Gminie Popów o 45 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (dalej: OPW, 30K), w tym 5 osób z niepełnosprawnością (3K), mającego służy zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności poprzez m.in. usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania i Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji 30 opiekunów faktycznych (25K) z zakresu  opieki nad podopiecznymi w okresie 01.03.2021- 30.11.2022 r.

Projekt jest skierowany do45  osób (w tym 30 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu, w tym os. niepełnosprawnych (5) zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa śląskiego w Gminie Popów oraz 30 opiekunów faktycznych ww. osób (w tym 25 kobiet) zamieszkujących/ pracujących/ uczących się  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie śląskim w Gminie Popów.

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

 1. Dla potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:
 • usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (usługa opiekuńcza, porada psychologa/prawnika/dietetyka, usługa cateringowa, usługa fryzjerska/kosmetyczna, zapewnienie materiałów zużywalnych)
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (usługi rehabilitacyjne, usługi pielęgnacyjne)
 • usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych
 • utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego będą organizowane: warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach, gimnastyka – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, spotkania z lekarzami – pogadanki tematyczne, wyjścia do kina/teatru/na basen
 1. Dla opiekunów faktycznych zostanie utworzone Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, w ramach którego będą świadczone następujące usługi:
 • szkolenia w tematach: metody pielęgnacyjne – opieka nad osobą niesamodzielną, sposoby aktywizowania podopiecznych, metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci
 • spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i zespołów projektowych połączone z poradnictwem dot. projektu i wymianą doświadczeń
 • wsparcie psychologa dla opiekunów faktycznych zgłaszających taką potrzebę mające na celu poprawę kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, m.in. poprzez wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i nagromadzonym stresem
 • dyżury pracowników socjalnych z Ośrodka Pomocy Społecznej, w czasie których opiekunowie faktyczni będą mogli uzyskać informacje na temat źródeł wsparcia, pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych, wsparcia w kontaktach z instytucjami pomocowymi innymi niż OPS.

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się w Regulaminie projektu.

Planowane efekty realizacji projektu to:

 • wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych
 • poprawa dostępności usług społecznych kierowanych do osób niepełnosprawnych i/lub niesamodzielnych na terenie Gminy Popów
 • ograniczenie wykluczenia społecznego Uczestników projektu
 • stworzenie osobom niesamodzielnym możliwości prowadzania niezależnego życia
  w ich dotychczasowym środowisku społecznym
 • poprawa funkcjonowania uczestników projektu, którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości skorzystania z usług płatnych
 • zwiększenie wiedzy i kompetencji opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad podopiecznymi

Całkowita wartość projektu: 1 236 090,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 050 676,50 zł

Biuro projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie ul. Częstochowska 6, Zawady,  42-110 Popów

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania):

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij