+A  A  A-

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów, gmina Popów

Zawady, 10.08.2017 r.

Raport z konsultacji społecznych projektu:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów, gmina Popów

Inwestycja pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów, gmina Popów” stanowi oddolną inicjatywę społeczności lokalnej – mieszkańców gminy Popów.

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zgłaszane problemy oraz potrzebę uregulowania kwestii gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie, Wąsosz Dolny oraz Marianów poprzez podłączenie gospodarstw domowych do kanalizacji sanitarnej i likwidację bezodpływowych zbiorników ścieków będących w różnym stanie technicznym.

Inwestycja była konsultowana z mieszkańcami, zarówno podczas indywidualnych spotkań z władzami gminy oraz na etapie projektowania inwestycji, jak również na zebraniach sołeckich.


Gmina Popów realizuje inwestycję pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów, Gmina Popów

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita: 8 787 812,49 zł.

Dofinansowanie EFRR: 3 811 000,00 zł

Głównym celem projektu jest wzrost udziału ludności gminy Popów korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, odtworzeniem nawierzchni w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów.

Przedsięwzięcie obejmuje:

Roboty budowlane:

  • Sieć kanalizacji sanitarnej

  • Przyłącza kanalizacyjne

  • Przepompownie ścieków

  • Roboty odtworzeniowe

Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków znajdującej się w Popowie.

W wyniku projektu zwiększy się udział ludności gminy Popów korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą 91/271/EWG, a w konsekwencji nastąpi zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zwłaszcza wód.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 29.11.2019 rok.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij