+A  A  A-

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych – Powszechny Spis Rolny

Gminne Biuro Spisowe zgodnie z art. 19 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 (Dz. U. z 2019 poz. 1728) podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego PSR 2020, który odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Popów.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
 • być osobą pełnoletnią,
 • zamieszkiwać na terenie Gminy Popów,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Dodatkowe umiejętności:
 • posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS (rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym),
 • pełna sprawność fizyczna,
 • komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, komunikowania się, asertywność), obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego:
 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego,
 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

4. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 (ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

 • zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1),
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej,
 • informacja dotycząca RODO (zał. 2).
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 3),

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Decyduje data stempla pocztowego bądź osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów.

Tel. (34)3177067

e-mail: ug@gminapopow.pl

 1. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Anna Chamara-Pyrak (34)3177067 wew. 218

Załącznik nr 1 wniosek

Załącznik nr 2 klauzula informacyjnaZałącznik 2 Klauzula informacyjna RODO dot. realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego

Załącznik nr 3  oświadczenie o niekaralności

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij