+A  A  A-

Przedłużenie zamknięcia przejazdu kolejowego w miejscowości Więcki

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „ LOT C – Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800)- Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu PoliŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E65 na odc. Chorzów Batory- Tarnowskie Góry- Karsznice- Inowrocław- Bydgoszcz- Maksymilianowo” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszów Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu numer KT.7120.102.2020 z dnia 06.08.2020 r.

informuje o przedłużeniu zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 679041 S w miejscowości Więcki, gm. Popów, w km 109+005 linii kolejowej nr 131 do dnia 29-01-2021.


Oznakowanie zostanie wykonane zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu przez firmę VISTIN mieszczącą się pod adresem ul. Kazińska 15, 89-121 Ślesin, osoba odpowiedzialna Tomasz Streich tel. 608 025 754

Przedłużenie zamknięcia przejazdu kolejowego w miejscowości Annolesie

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „ LOT C – Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800)- Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu PoliŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E65 na odc. Chorzów Batory- Tarnowskie Góry- Karsznice- Inowrocław- Bydgoszcz- Maksymilianowo” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszów Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu numer KT.7120.103.2020 z dnia 29.07.2020 r.

informuje o przedłużeniu zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 679047 S w miejscowości Annolesie, gm. Popów, w km 106+173 linii kolejowej nr do dnia 29-01-2021

Oznakowanie zostanie wykonane zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu przez firmę VISTIN mieszczącą się pod adresem ul. Kazińska 15, 89-121 Ślesin, osoba odpowiedzialna Tomasz Streich tel. 608 025 754

Zarządzenie NR 0050.13.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Popów na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie NR 0050.13.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Popów na rok szkolny 2021/202214 KB

Zarządzenie NR 0050.13.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Popów na rok szkolny 2021/2022

Od 1 lutego br. rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne

Z inicjatywy Wójta Gminy Popów Jana Kowalika, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Popów na lata 2021-2026.

Oznacza to, że od 2021 roku mieszkańcy naszej gminy będą mieli możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła.

Beneficjentem ubiegającym się o dofinansowanie na realizację zadania może być osoba fizyczna, mieszkaniec Gminy Popów.

Z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie podmioty dysponujące prawem własności do nieruchomości. Warunkiem przyjęcia wniosku o dofinansowanie jest brak zaległości finansowych na dzień złożenia wniosku wobec Gminy Popów w zakresie:

a) opłat za wodę i ścieki,

b) opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,

c) opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Gmina Popów będzie mogła udzielić dotacji uprawnionemu beneficjentowi do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym nie więcej niż 4000,00 zł.

Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji, z terenu Gminy Popów, tj. wymiana istniejących, starych źródeł ciepła na nowe, zasilane w sposób ekologiczny tj.:

 • kotłów na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012), spełniających wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
 • kotły gazowe,
 • kotły na lekki olej opałowy,
 • kotły zasilane prądem elektrycznym.

Wnioski o udzielenie dotacji będzie można składać od 1 do 28 lutego 2021 r.

Beneficjent jest zobowiązany w terminie 30 dni roboczych od zrealizowania zadania (jednak nie później niż do dnia 31 października) do złożenia w Urzędzie Gminy informacji o zrealizowaniu zadania objętego dofinasowaniem. Zgodnie z Regulaminem koszty związane z wymianą pieca możemy ponieść dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Nie będą podlegać refundacji koszty zakupu pieca poniesione przed datą podpisania umowy.

Informacji na temat dotacji udziela pracownik Urzędu Gminy Katarzyna Brzęczek pod numerem (34) 317 70 67 wew. 216 lub adresem e-mail: k.brzeczek@gminapopow.pl

Do pobrania:

Zmiana trasy gminnej linii komunikacyjnej Więcki – Popów przez Brzózki

Wójt Gminy Popów informuje, że od dnia 18 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana trasy linii komunikacyjnej gminnego transportu zbiorowego, realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Trasa została wydłużona i zgodnie z zgłaszanymi potrzebami mieszkańców obejmuje miejscowości: Więcki – Wąsosz Górny – Kule – Brzózki – Dąbrówka – Popów (rondo).

Operatorem gminnej linii komunikacyjnej jest: F.H.U. „GEPARD” Grzegorz Latkowski.

Aktualny rozkład jazdy dostępny poniżej.

Finansowanie projektów do roku 2030! Ankieta Lokalnej Grupy Działania Zielony Wierzchołek Śląska

Ankieta jest ważną częścią diagnozy, która pomoże określić nam potrzeby lokalnej społeczności. Dzięki określeniu tych potrzeb będziemy mogli budować budżet lokalnych strategii rozwoju w przyszłym okresie programowania czyli w latach 2024-2030. Informacje zebrane dzięki m.in tej ankiecie pomogą nam określić najważniejsze priorytety, które będą finansowane w przyszłej strategii.

Ankieta jest w pełni anonimowa.

Gmina Popów: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=54e0104a6ec&&c=22554ec2

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech

W związku realizacją kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. ”MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”, Gmina Popów otrzymała 2 pochłaniacze powietrza, które zostały przekazane do Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego,
w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. ”MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU: „Termomodernizacja budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE”

Obrazek przedstawiający partnerów projektowych

Na etapie przygotowania projektu nastąpiło aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji np. poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu, w tym w ramach opracowania środowiskowych dokumentów strategicznych, tj. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (konsultacje w dn. 09.11.2016

 • 30.11.2016), Program Ochrony Środowiska 2019-2022 z perspektywą do 2027 roku (konsultacje w dn. 10.10.2019-17.10.2019).
  Partnerzy społeczni to:
 • organizacja pozarządowe, w tym: Ochotnicza Straż Pożarna w Więckach, Koło Gospodyń Wiejskich w Więckach,
 • podmioty sektora finansów publicznych i jednostki samorządowe, np. szkoły, przedszkola,
 • mieszkańcy,
 • przedsiębiorcy,
 • Radni gminy i Sołtysi.

Interesariusze zgłaszali zakres i potrzebę realizacji projektu m.in. podczas odbywających się spotkań, zebrań wiejskich, sesji, w tym: w dniach: 31.07.-23.08.2019 r.

W związku z powyższym projekt jest oddolną inicjatywą społeczności lokalnej i odpowiedzią na problemy grupy docelowej. Przedsięwzięcie uwzględnia potrzeby mieszkańców oraz pozostałych podmiotów w zakresie konieczności i zakresu realizacji inwestycji.

Szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla seniorów powyżej 70 roku życia

Urząd Gminy Popów informuje, iż rozpoczynają się szczepienia  przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla seniorów powyżej 70 roku życia z terenu Gminy Popów.

Seniorów zdecydowanych na szczepienie zapraszamy do zapisów w Ośrodku Zdrowia w Popowie przy ulicy PCK 4, numer kontaktowy: 34 310 36 88. Ośrodek Zdrowia w Popowie jest jedynym punktem szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na terenie Gminy Popów.

Urząd Gminy Popów informuje, iż zapewni bezpłatny transport seniorom oraz osobom mającym trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Osoby z ustalonym terminem szczepienia proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numer:  +48 510 729 797 w celu umówienia konkretnej godziny dowozu.

Informacje o transporcie będzie można uzyskać w godzinach:

Pon.-wt. 07:30-15:30

Śr.-07:30-17:00

Cz.-07:30-15:30

Pt.-07:30-14:00

22 stycznia rozpocznie się umawianie terminów dla osób powyżej 70 roku życia, natomiast  szczepienia rozpoczną się od 25 stycznia.

Urząd Gminy Popów zachęca seniorów do szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród osób w wieku 70+.

Przedłużenie zamknięcia przejazdu kolejowego w miejscowości Annolesie do dnia 20-01-2021

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „ LOT C – Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800)- Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu PoliŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E65 na odc. Chorzów Batory- Tarnowskie Góry- Karsznice- Inowrocław- Bydgoszcz- Maksymilianowo” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszów Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu numer KT.7120.103.2020 z dnia 29.07.2020 r.

informuje o przedłużeniu zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 679047 S w miejscowości Annolesie, gm. Popów, w km 106+173 linii kolejowej nr 131 do dnia 20-01-2021.


Oznakowanie zostanie wykonane zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu przez firmę VISTIN mieszczącą się pod adresem ul. Kazińska 15, 89-121 Ślesin, osoba odpowiedzialna Tomasz Streich tel. 608 025 754

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij