+A  A  A-

Od 1 lutego br. rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne

Z inicjatywy Wójta Gminy Popów Jana Kowalika, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Popów na lata 2021-2026.

Oznacza to, że od 2021 roku mieszkańcy naszej gminy będą mieli możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła.

Beneficjentem ubiegającym się o dofinansowanie na realizację zadania może być osoba fizyczna, mieszkaniec Gminy Popów.

Z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie podmioty dysponujące prawem własności do nieruchomości. Warunkiem przyjęcia wniosku o dofinansowanie jest brak zaległości finansowych na dzień złożenia wniosku wobec Gminy Popów w zakresie:

a) opłat za wodę i ścieki,

b) opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,

c) opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Gmina Popów będzie mogła udzielić dotacji uprawnionemu beneficjentowi do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym nie więcej niż 4000,00 zł.

Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji, z terenu Gminy Popów, tj. wymiana istniejących, starych źródeł ciepła na nowe, zasilane w sposób ekologiczny tj.:

  • kotłów na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012), spełniających wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
  • kotły gazowe,
  • kotły na lekki olej opałowy,
  • kotły zasilane prądem elektrycznym.

Wnioski o udzielenie dotacji będzie można składać od 1 do 28 lutego 2021 r.

Beneficjent jest zobowiązany w terminie 30 dni roboczych od zrealizowania zadania (jednak nie później niż do dnia 31 października) do złożenia w Urzędzie Gminy informacji o zrealizowaniu zadania objętego dofinasowaniem. Zgodnie z Regulaminem koszty związane z wymianą pieca możemy ponieść dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Nie będą podlegać refundacji koszty zakupu pieca poniesione przed datą podpisania umowy.

Informacji na temat dotacji udziela pracownik Urzędu Gminy Katarzyna Brzęczek pod numerem (34) 317 70 67 wew. 216 lub adresem e-mail: k.brzeczek@gminapopow.pl

Do pobrania:

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij