+A  A  A-

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU: „Termomodernizacja budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE”

Obrazek przedstawiający partnerów projektowych

Na etapie przygotowania projektu nastąpiło aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji np. poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu, w tym w ramach opracowania środowiskowych dokumentów strategicznych, tj. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (konsultacje w dn. 09.11.2016

  • 30.11.2016), Program Ochrony Środowiska 2019-2022 z perspektywą do 2027 roku (konsultacje w dn. 10.10.2019-17.10.2019).
    Partnerzy społeczni to:
  • organizacja pozarządowe, w tym: Ochotnicza Straż Pożarna w Więckach, Koło Gospodyń Wiejskich w Więckach,
  • podmioty sektora finansów publicznych i jednostki samorządowe, np. szkoły, przedszkola,
  • mieszkańcy,
  • przedsiębiorcy,
  • Radni gminy i Sołtysi.

Interesariusze zgłaszali zakres i potrzebę realizacji projektu m.in. podczas odbywających się spotkań, zebrań wiejskich, sesji, w tym: w dniach: 31.07.-23.08.2019 r.

W związku z powyższym projekt jest oddolną inicjatywą społeczności lokalnej i odpowiedzią na problemy grupy docelowej. Przedsięwzięcie uwzględnia potrzeby mieszkańców oraz pozostałych podmiotów w zakresie konieczności i zakresu realizacji inwestycji.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij