+A  A  A-

Gminny Konkurs Plastyczny dla Dzieci

OBLICZA OJCZYZNY – W 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Popów.

2. Adres Organizatora:

Urząd Gminy Popów, Zawady

ul. Częstochowska 6

42-110 Popów.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w prowadzonym konkursie.

II. Cele konkursu

Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku

wobec ojczyzny. Szczególny nacisk jest tu kładziony na popularyzację i upowszechnianie wiedzy o:

– historii Polski i walki narodu o niepodległość,

– odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku,

– najwybitniejszych Polkach i Polakach,

– historii gminy i regionu.

III. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu Gminy Popów

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach:

I kategoria: dzieci z przedszkoli,

II kategoria: uczniowie klas I – III,

III kategoria: uczniowie klas IV – VI,

IV kategoria: uczniowie klas VII-VIII i gimnazjum

IV. Tematyka, założenia organizacyjne

  1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce patriotycznej.

Kategoria I- Przedszkola

Temat: Moja mała Ojczyzna

Kategoria II- klasy I-III

Temat do wyboru:

Symbole i barwy narodowe w naszym życiu

Miejsca związane z historią Polski

Kategoria III- klasy IV-VI

Temat do wyboru:

Wybitne postacie w historii Polski

Drogi do niepodległości

Kategoria IV- klasy VII- VIII, gimnazjum

Temat do wyboru:

Polacy w walce o niepodległość

Patriotyzm wczoraj i dzisiaj

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie przez uczestnika. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, niedopuszczalne są prace wykonane zbiorowo.

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredki, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).

5. Prace powinny być wykonane na papierze (białym lub kolorowym) w formacie A3 (297×420 mm) lub A4 (297×210 mm).

6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnym nakładzie, używania w Internecie, a także prezentowania prac na wystawie organizowanej przez Urząd Gminy Popów oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.

7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych.

8. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zobowiązania są do podpisania oświadczeń w związku z udziałem dziecka w konkursie.

9. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

10. Za sprawy organizacyjne odpowiada Edyta Cieślik-Moczek, tel. 785 880 777

V. Terminy i warunki dostarczenia prac

1. Prace należy składać w Urzędzie Gminy Popów w Referacie Oświaty

do dnia 5 listopada 2018 r. do godz. 15.00

2. Prace należy opisać na odwrocie. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa placówki, imię i nazwisko nauczyciela

VI. Ocena prac i nagrody

1. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora jury.

2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

1) trafność doboru tematu pracy,

2) kreatywność i oryginalność,

3) wartości ekspresyjne,

4) wartości estetyczne

3. Werdykt Jury będzie ostateczny.

4. Organizator przyzna trzy równorzędne nagrody główne (rzeczowe) w każdej kategorii oraz wyróżnienia i dyplomy. Jury ma prawo do innego podziału nagród.

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

VII. Ogłoszenie wyników

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy Popów. Placówki zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród do dnia 6 listopada 2018 r.

2. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie w czasie gminnych obchodów Święta Niepodległości.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Podczas konkursu plastycznego OBLICZA OJCZYZNY – W 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”, będą wykonywane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe. Udział w spotkaniu jest równoznaczny z wyrażeniem dobrowolnej zgody, na przetwarzanie przez Wójta Gminy Popów z siedzibą w Zawadach ul. Częstochowska 6, danych osobowych wizerunkowych uczestnika, a także ewentualnie innych danych osobowych, w celu rozpowszechniania informacji o działaniach Organu, w przestrzeni publicznej i w mediach.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij