+A  A  A-

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO IFXIII.747.28.2020 Z DN. 28.04.2021 ROKU

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z późn. zm.), zwanej dalej specustawą kolejową oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) podaję do publicznej wiadomosci, że po rozpoznaniu wniosku złożonego przez przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Wojewoda Śląski 22 kwietnia 2021 r. wydał decyzję nr 2/2021, znak sprawy: IFXIII.747.28.2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa linii kolejowej na odcinku Kalina – Rusiec Łódzki, obejmującej:

-remont przepustu w km 86+994;

-wymianę ustroju nośnego mostu kolejowego w km 87+527;

-remont mostu kolejowego w km 102+581;

w ramach zadania: „LOT C – Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500).”

Decyzją zostały określone linie rozgraniczające teren.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycją objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek:

Gmina: Kłobuck Miasto, obręb 0008 Zakrzew:
255/3, 254

Gmina: Popów, obręb 0017 Zawady: 504/2

w stosunku do których inwestor na mocy ww. decyzji jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij