+A  A  A-

I N F O R M A C J A: w sprawie II terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku na terenie gminy Popów.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

W 2021 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2435).

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

od 1 października 2021 r. do 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 Od dnia 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018 r. poz. 2247 z póżn. zm.). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta gminy właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego. W przypadku wydanego zaświadczenia liczbie DJP bydła złożonego we wniosku w miesiącu lutym 2021 roku, rolnik nie musi składać ponownie w miesiącu sierpniu 2021 roku.

Pobranie druków wniosków o zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (Dz. U.   z 2018 r. poz. 2466) są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Popów w Zawadach, ul. Częstochowska 6, pokój nr 4 w godzinach urzędowania lub w aplikacji na stronie BIP Gmina Popów w zakładce Tablica ogłoszeń.

Zawady, dn. 07.07.2021 r.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij