+A  A  A-

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 24.05.2018

RG.0002.05.2018

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLV sesje Rady Gminy Popów z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Instytucji Kultury za 2017 rok.

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.

9. Przedstawienie opinii RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok.

10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium

Wójtowi Gminy za 2017 rok.

11. Przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia

absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok.

12. Prezentacja z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

13. Dyskusja.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Zapytania sołtysów i mieszkańców.

16. Podjęcie uchwał:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania

budżetu za 2017 rok;

– w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu

Gminy Popów za 2017 rok.

– w sprawie zmian w budżecie gminy;

– w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028;

– w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na rok 2018;

– w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych na

terenie gminy Popów;

– w sprawie zmiany uchwały o pomocy finansowej dla powiatu kłobuckiego.
– w sprawie uchylenia uchwały nr 255/XLII/2018 Rady Gminy Popów z dnia 15.02.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie.

17. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Gminy.

Sesja odbędzie się 24 maja 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Wróż

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu w zakładzie pracy celem zwolnienia od pracy zawodowej.

Plik do pobrania:

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij