+A  A  A-

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 28.06.2018

RG.0002.06.2018

 

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLVI sesje Rady Gminy Popów z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.  Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

6.  Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy oraz czynności podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie letnim

7.  Informacja o funkcjonowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Popów.

8.  Informacja na temat Publicznego Transportu Zbiorowego.

9.  Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2017 r.

10.  Informacja dotycząca realizacji programu „Rodzina 500+”, oraz informacja na temat rządowego programu „Dobry Start”.

11.  Dyskusja.

12.  Interpelacje i zapytania radnych.

13.  Zapytania sołtysów i mieszkańców.

14.  Podjęcie uchwał:

–  w sprawie zmian w budżecie gminy;

–  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028;

–  w sprawie uchylenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie,

–  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

–  w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popów.

–  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Popów

15.  Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Gminy.

 

Sesja odbędzie się 28 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 Henryk Wróż

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu w zakładzie pracy celem zwolnienia od pracy zawodowej.

Informacja o Sesji Rady Gminy

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij