+A  A  A-

Nowa kadencja ławników sądowych

Rozpoczął się nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027. Termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca br.

Liczba ławników do wybrania wynosi:

 • do Sądu Okręgowego w Częstochowie – 1, w tym do Sądu Pracy – 1
 • do Sądu Rejonowego w Częstochowie – 1, w tym do Sądu Pracy –

Informacja dla kandydatów na ławników:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej www.gminapopow.pl oraz można je otrzymać w Urzędzie Gminy w Popowie, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, parter, pokój nr 4.

Wnioski są przyjmowane do dnia 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy w Popowie, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, parter, pokój nr 4.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij