+A  A  A-

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY POPÓW

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) , art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr 72/XI/2019 Rady Gminy Popów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów oraz o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu studium.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące ww. studium oraz wnioski i uwagi dotyczące ww. prognozy oddziaływania na środowisko do dnia 5 sierpnia 2019 r.:

  • na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Popów w godzinach pracy urzędu
  • na piśmie na adres: Urząd Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów;
  • ustnie do protokołu w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Popów w godzinach pracy urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@gminapopow.pl lub za pomocą platformy ePUAP /UGPOPOW/SkrytkaESP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Popów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Popów lub pod numerem telefonu: 34 317 70 67, wew. 216 w godzinach pracy urzędu. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Popów.

Treść obwieszczenia

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij