+A  A  A-

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Popów przedkłada do publicznych konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Popów bądź na rzecz jej mieszkańców,      o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do zapoznania się           z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii  do Urzędu Gminy Popów na załączonym formularzu Nr 3:
– drogą elektroniczną, na adres email: ug@gminapopow.pl;

–  pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów z dopiskiem ,,Konsultacje programu współpracy na rok 2022”.

Przewiduje się jedynie konsultacje w/w formach.

Termin rozpoczęcia konsultacji 14 października 2021 roku.
Termin zakończenia konsultacji 27 października 2021 roku do godz. 15,00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Popów).

Uzasadnienie:
Obowiązek konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Gminy Popów zatrudniony na stanowisku podinspektora ds. środków transportowych.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy.

Zawady, dnia 13.10.2021 r.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij