+A  A  A-

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest w 2024 roku

W związku z realizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popów na lata 2014 – 2032”  Wójt Gminy Popów informuje, że będzie ubiegał się o pozyskanie środków finansowych w postaci dotacji do zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z WFOŚiGW w Katowicach.

W związku z powyższym osoby zainteresowane bezpłatnym demontażem bądź odbiorem zdemontowanych materiałów azbestowych (płyty eternitowe) proszone są
o składanie wniosków od dnia 01.03.2024 r. do dnia 12.04.2024 r. do Urzędu Gminy Popów. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględniane przy realizacji przedmiotowego  projektu.

Wójt Gminy Popów jednocześnie informuje, że:

  • warunkiem realizacji przez Gminę Popów zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach;
  • zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popów obejmuje tylko koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych, nie obejmuje natomiast dopłaty do nowego pokrycia dachowego. Koszty z tym związane właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie;
  • przed wykonaniem robót budowlanych polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić zamiar wymiany pokrycia dachowego do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej, tj. do wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, na 21  dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.

Wnioski dostępne są:

  • w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Popów;
  • na stronach internetowych: www.gminapopow.pl w zakładce aktualności, www.bip.gminapopow.pl na tablicy ogłoszeń;

Wzór wniosku dostępny jest poniżej w załączniku. Więcej informacji pod numerem telefonu: 34 317 70 67, wew. 208.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij