+A  A  A-

Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL)

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) 2014-2020 WSPÓŁPFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

W PODPROGRAMIE 2018

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Miasta i Gminy Popów działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Miasta i Gminy Popów.

Cel partnerstwa:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Miasta i Gminy Popów pomocy żywnościowej w okresie: sierpień 2018 – czerwiec 2019.

Wymagania wobec Partnera:

Podmiot chcący realizować działania w ramach POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2018 jest zobowiązany do zapewnienia i przestrzegania minimalnych standardów określonych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r., tj.:

 1. W obszarze administrowania:

 1. posiadanie zaplecza technicznego, zapewniającego właściwą obsługę dystrybucji żywności, tj. m.in. pomieszczenia do obsługi administracyjnej, telefonu, i o ile to możliwe, komputera,

 2. zapewnienie ogólnodostępnej informacji na stronie internetowej, o ile posiada stronę internetową, zawierającej opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2018,

 3. zapewnienie ogólnodostępnej informacji w miejscu realizacji dystrybucji dotyczącej: finansowania POPŻ ze środków UE, kryteriów kwalifikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2018, zasad przekazywania artykułów spożywczych oraz możliwości i trybu składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez organizację,

 4. zapewnienie współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej,

 5. wydawanie żywności wyłącznie w pomieszczeniach, którymi dysponuje organizacja i/lub dostarczanie artykułów spożywczych do miejsc zamieszkania osób najbardziej potrzebujących,

 6. organizowanie dystrybucji żywności w sposób zapobiegający wszelkiej stygmatyzacji i dyskryminacji beneficjentów programu,

 7. prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz weryfikowanie dokumentów uprawniających do skorzystania z pomocy.

W obszarze magazynowania:

 1. posiadanie pomieszczeń magazynowych umożliwiających przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta,

 2. zapewnienie monitoringu/ochrony za pośrednictwem specjalistycznych firm lub w ramach własnych zasobów i możliwości,

 3. zapewnienie rozładunku i załadunku artykułów spożywczych,

 4. prowadzenie odrębnej ewidencji magazynowej w formie elektronicznej (przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego) bądź w formie papierowej umożliwiającej czytelne wyodrębnienie poszczególnych operacji magazynowych dla Podprogramu 2018 oraz zidentyfikowanie ścieżki dystrybucji poszczególnych partii artykułów spożywczych,

 5. prowadzenie zbiorczej ewidencji magazynowej w ujęciu miesięcznym umożliwiającej prześledzenie dystrybucji każdej partii poszczególnych artykułów spożywczych zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych,

 6. zapobieganie marnotrawieniu żywności poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej artykułów spożywczych dostarczonych w ramach Podprogramu 2018.

  Szczegółowy opis minimalnych standardów dla OPL znajduje się w Wytycznych MRPiPS pod linkiem:

  https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020- popz/wytyczne/podprogram-2018—materialy-aktualne—kwiecien-2018-r/

  Tryb składania wniosków:

  1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć „Wniosek weryfikujący spełnianie kryteriów uczestnictwa przez organizacje partnerskie lokalne w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018”, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia:

  • POPŻ2018_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver. rozszerzona dla nowych OPL – podmioty, które dotychczas z nami nie współpracowały

  • POPŻ2018_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver. skrócona – podmioty, które z nami już współpracowały

  1. Termin składania wniosków: 17 sierpnia 2018 r.

  2. Wniosek (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: czestochowskibz@op.pl oraz drogą pocztową wraz z załącznikami (statut, ewentualne pełnomocnictwa do zawierania zobowiązań) na adres:

  Bank Żywności w Częstochowie
  ul. Żwirki i Wigury 6/14 p.309
  42-217 CZĘSTOCHOWA

  Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia i naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 34 325 50 36 lub 507 162 616.

  Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do:

  1. Wyboru kilku lokalnych organizacji partnerskich z terenu gminy.

  2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

  3. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami podanymi we „Wniosku weryfikującym spełnianie kryteriów uczestnictwa przez organizacje partnerskie lokalne w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018”.

  Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Prezes Zarządu

Banku Żywności w Częstochowie (-) Norbert Kępiński

Ogłoszenie

Wniosek weryfikujący spełnienie kryteriów uczestnictwa przez organizacje partnerskie lokalne w programie operacyjnym pomoc żywnościowa 2014-2020 podprogram 2018 – wersja rozszerzona

Wniosek weryfikujący spełnienie kryteriów uczestnictwa przez organizacje partnerskie lokalne w programie operacyjnym pomoc żywnościowa 2014-2020 podprogram 2018 – wersja skrócona

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij