+A  A  A-

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 22 lutego 2017 roku

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 22 lutego 2017 roku

Wójt Gminy Popów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Popów w roku 2017, w ramach dotacji budżetowej na podstawie uchwały Nr 233/XXXVIII/2017 Rady Gminy Popów z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok:

I. Zadania przewidziane do realizacji polegają na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu :

1) propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej poprzez udział w sportowych grach zespołowych,

2) prowadzenie zajęć treningowych,

3) organizowanie i udział w zawodach sportowych,

4) utrzymanie i rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej, sprzętowej,

2. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1) pogłębianie wiedzy o miejscach historycznych na terenie gminy oraz ich ochrona,

2) organizowanie konkursów o tematyce historycznej, konkursów recytatorskich,

3) organizowanie imprez, festynów promujących gminę,

4) kultywowanie tradycji regionalnych poprzez organizowanie kół rękodzielnictwa, kulinarnych oraz organizowanie wystaw w tym zakresie.

3. Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży:

1) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z gminy Popów,

4. Ochrony i promocji zdrowia.

5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

II. Kwota środków publicznych zaplanowanych na realizację zadań wymienionych w punkcie I. ogłoszenia wynosi 50 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1.0 przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się:

a) Organizacje pozarządowe,

b) Podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej i które obejmują swoją działalnością teren Gminy Popów – nie działające w celu osiągnięcia zysku.

2.Oferty winny być złożone na druku według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz, 570).2.Oferty winny być złożone na druku według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz, 570).
3. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru potwierdzający status prawny Oferenta,
b) dokument upoważniający daną osobą lub osoby do reprezentowania podmiotu,
w przypadku gdy wypis, o którym mowa w punkcie 3 ppkt a nie zawiera tych informacji
c) inne dokumenty, które w ocenie Oferenta potwierdzają możliwość realizacji zadania.
4. Rozpatrzeniu podlega wyłącznie oferta kompletna tzn.:
– wypełnione zostały wszystkie pola oferty i została podpisana przez uprawnione do reprezentowania Oferenta osoby, oraz została opatrzona pieczęcią Wnioskodawcy.
– dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki, w przypadku kserokopii załączników, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.
5.Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć jednego lub kilku zadań wymienionych w punkcie I.
6. Dotacja przyznawana będzie na wsparcie realizacji zadania. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
7. Dotowane będą tylko te zadania, które realizowane będą na rzecz mieszkańców Gminy Popów,
8. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów pozostających w bezpośrednim związku z realizacją zadania wskazanego w ofercie.
9. Dotacja nie może być wykorzystana na:
-zakupy inwestycyjne,
-remonty oraz bieżące utrzymanie obiektów i budynków, będących w posiadaniu oferenta,
IV. Termin realizacji zadania:
Zadanie winno być realizowane po dniu podpisania umowy, nie później niż do dnia 20 listopada 2018.
V. Warunki realizacji zadania:
Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową i złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami i standardami.
VI. Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert w okresie od dnia 23 lutego 2018 r. do dnia 15 marca 2018 r. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Wzór prawidłowo opisanej koperty:

Pieczęć podmiotu
Zadanie pt Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Popów

w sekretariacie Urzędu Gminy Popów pokój nr 12, adres: Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentowi bez rozpatrzenia.
VII. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty :
1. Oferty będą ocenione przez powołaną przez Wójta Gminy komisję konkursową w terminie do dnia 21 marca 2018 r. wg następujących kryteriów:
a) spełnienia wymogów formalnych,
b) kryteria merytoryczne: oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów w tym:
– wysokość wkładu własnego na realizację zadania (rzeczowego, osobowego, pracy społecznej członków): 0-20 punktów,
– dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym, rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków budżetowych w latach poprzednich (o ile Oferent realizował zadanie publiczne zlecone przez Gminę Popów): 0-30 punktów,
– doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu: 0-10 punktów,
– kalkulacji kosztów realizacji zadania własnego, w tym udziału środków finansowych własnych w stosunku do środków finansowych z innych źródeł zaplanowanych na realizację zadania: 0-20 punktów,
– ocena zakładanych rezultatów działania: 0-10 punktów,
– promowanie rozwoju dyscyplin sportowych w zakresie gier zespołowych: 0-10 punktów,
2. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy w terminie do dnia 28 marca 2018 r., o czym Oferenci zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
3. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa.
VIII. Realizacja zadań publicznych zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 :
Gmina Popów w roku 2018 przeznaczyła na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu we współpracy z organizacjami pozarządowymi kwotę 50 000,00zł. Dotacje w łącznej kwocie przekazane zostaną organizacjom pozarządowym.
IX. Postanowienia końcowe
1. Wzory ofert oraz dodatkowe wyjaśnienie na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Popów, pokój nr 17, P. Tomasz Dziadak, lub telefonicznie pod numerem 34 317-70-67 wew. 213. Informacje dotyczące konkursu dostępne są:
a) na stronie internetowej pod adresem: www.gminapopow.pl

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij