+A  A  A-

Ogłoszenie Stypendium Szkolne

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Popów

w sprawie stypendium szkolnego

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popów

Zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 z późn. zm.) istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom
w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
   w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium nie może przekroczyć 528 zł netto.

Wnioski o stypendium składać w Urzędzie Gminy Popów
Zawady, ul. Częstochowska 6; 42-110 Popów sekretariat pokój nr 12

od 01 września 2021r. do 15 września 2021r.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać w szczególności:

 1. dane ucznia;
 2. oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ucznia;
 3. zaświadczenie o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.:
 4. zaświadczenie o wysokości dochodów (pomniejszone o podatek dochodowy, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne),
 5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej),
 6. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy
   (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 7. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 8. zaświadczenie z Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
 9. zaświadczenie  o posiadaniu gospodarstwa rolnego(ilość hektarów przeliczeniowych),
 10. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS zaliczka alimentacyjna,
 11. zaświadczenie lub oświadczenie w przypadku korzystania ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy o ich wypłacie,
 12. odcinek renty/emerytury,
 13. oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
 14. zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające uczęszczanie do szkoły.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Urząd Gminy Popów potwierdza za zgodność
z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Popów  sekretariat, w szkołach, na stronie internetowej Urzędu Gminy Popów  www.bip.gminapopow.pl

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij