+A  A  A-

Ogłoszenie w sprawie kwalifikacji i funkcjonowania przejazdów kolejowo-drogowych Lelity – Więcki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach w oparciu o uregulowania rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1744 oraz z 2018r. poz. 1876) dotyczącymi kwalifikacji i funkcjonowania przejazdów kolejowo-drogowych informuje co następuje:

droga Lelity – Więcki w Więckach przechodząca przez przejazd kolejowo-d rogowy kategorii D w km 108,443 linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew jest drogą wewnętrzną.

Zgodnie z § 12 wyżej wymienionego rozporządzenia, przejazd kolejowo-d rogowy w ciągu drogi wewnętrznej może funkcjonować tylko jako przejazd kategorii F, na podstawie zawartej umowy pomiędzy PKP PLK S.A. Zakładem Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach a użytkownikiem bądź użytkownikami przejazdu (osoba fizyczna lub prawna).

W przypadku, gdy do dnia 17 września 2020r. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach nie otrzyma zgłoszenia od osoby fizycznej lub osoby prawnej gotowości użytkowania przedmiotowego przejazdu kolejowo-d rogowego jako kategorii F, tutejszy Zakład rozpocznie procedurę likwidacji przejazdu.

Dane kontaktowe:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach; ul. Nakielska 3; 42-600 Tarnowskie Góry iz.tarnowskiegory@plk-sa.pl; nr telefonu: 32 719-23-89.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij