+A  A  A-

OGŁOSZENIE w sprawie możliwości podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

Zawady, dn. 24 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie możliwości podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

Wójt Gminy Popów informuje, że zakończone zostały prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki (ul. Topolowa, Akacjowa, Kolejowa, Długa, Krótka i Szkolna) oraz Wąsosz Dolny (ul. Traugutta do posesji nr 118).

W związku z powyższym mieszkańcy mają możliwość przyłączenia swoich nieruchomości do istniejącej sieci.

Ustala się termin przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej do dnia 31 października 2020 roku.

W celu wykonania przyłącza kanalizacyjnego i uzyskania możliwości odprowadzania ścieków do sieci należy:

  1. Wybrać wykonawcę przyłącza, tj. firmę posiadającą kwalifikacje i uprawnienia do wykonania prac wodno-kanalizacyjnych;

  2. Wykonać przyłącze kanalizacyjne, umożliwiające odprowadzanie ścieków do sieci, zgodnie z opracowaną przez Gminę Popów dokumentacją techniczną,

  3. Podpisać protokół odbioru wykonanego przyłącza ( w tym celu należy kontaktować się z Panem Tomaszem Randak pod numerem telefonu 695 221 227 lub Panią Elżbietą Zbień pod numerem telefonu 34 317 70 67 w. 220, lub zgłaszając osobiście w Urzędzie Gminy Popów, pokój nr 3 parter),

  4. Podpisać umowę na odprowadzanie ścieków w oparciu o złożony wniosek (w tym celu należy kontaktować się
    z Panem Pawłem Grzyb pod numerem telefonu 34 317 70 67 w. 240, pokój nr 10 I piętro w Urzędzie Gminy Popów).

Wójt Gminy Popów przypomina, że zgodnie z  art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Jednocześnie Wójt Gminy Popów informuje, że osoby, które wykonają przyłącze kanalizacyjne do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pierwszym półroczu 2020 roku tj. do dnia 30 czerwca 2020 roku, będą zwolnione z opłaty za odprowadzone ścieki za okres rozliczeniowy do końca czerwca 2020 roku. Pierwsza płatność za odprowadzone ścieki naliczona będzie fakturą za okres rozliczeniowy lipiec – sierpień.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Popów

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij