+A  A  A-

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POPÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Zawady, dnia 28 sierpnia 2020 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POPÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), a także uchwały Nr 72/XI/2019 Rady Gminy Popów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 7 września 2020 r. do 28 września 2020 r. na sali sesyjnej Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, w godzinach pracy urzędu. Projekt przedmiotowego Studium wraz z prognozą został także udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Popów: www.bip.gminapopow.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. o godz. 16:30 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Popowie, przy ulicy Strażackiej 2.

Z uwagi na ogłoszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 proszę o przestrzeganie nakazów i zakazów oraz dostosowanie się do określonych ograniczeń podczas uczestnictwa w dyskusji publicznej.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Popów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug@gminapopow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu Studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2020 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Popów.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Wójt Gminy Popów. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem:

http://www.bip.gminapopow.pl/upload/plik,20190605074436,klauzula_kpa.pdf

Treść obwieszczenia

Wójt Gminy Popów

                                                           Jan Kowalik

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij