+A  A  A-

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: Działanie 7.4 Usługi społeczne programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 o nr FESL.07.04-IZ.01-032/23

Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Gmina Popów, Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działania 7.4 Usługi społeczne
I. Cel projektu:
Wsparcia realizacji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego) oraz do osób z niepełnosprawnościami.


Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.


II. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.


III. Typy działań przewidziane do realizacji:
Typ projektu:

 1. Usługi opiekuńcze, asystenckie, wytchnieniowe i wsparcie opiekunów faktycznych.
 2. Usługi świadczone w ośrodkach wsparcia w formie dziennej.
 3. Mieszkania chronione, wspomagane i inne formy mieszkalnictwa wspólnego, w tym rodzinne domy pomocy.
 4. Deinstytucjonalizacja placówek całodobowych.
  IV. Wymagania wobec partnera:
  a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
  b) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów w zakresie usług społecznych
  c) Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.
  d) Partner musi być zaliczany do PES tj: – podmiot ekonomii społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Instytucją Rynku Pracy
  V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
  b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
  c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
  VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
  a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
  b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
  c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług opiekuńczych
  VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
  a) być sporządzone w języku polskim;
  b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
  c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
  d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
  e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wraz z załącznikami
  f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
  • że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę
  • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
  • nie zalega z opłacaniem podatków
  VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
  a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie
  b) Na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
  c) Od decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie nie przysługuje odwołanie.
  d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
  IX. Sposób i termin składania ofert:
  a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 7.4”
  b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 06.09.2023r.
  Informacje: gops@gminapopow.pl
  Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
  Popów, dnia 16.08.2023 r.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij