+A  A  A-

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Popów w rejonie ulic Wieluńskiej i Pajęczańskiej

Informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Popów w rejonie ulic Wieluńskiej i Pajęczańskiej w gminie Popów wraz ze sporządzoną dla jego potrzeb prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt będzie wyłożony w dniach: od 15 marca 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, pok. 26, w godzinach pracy Urzędu. Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą w ww. terminie jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Popów – https://bip.gminapopow.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 20 marca 2024 r. o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Popów, Zawady,  ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Popów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres ug@gminapopow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r., a do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2024 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Popów.

https://bip.gminapopow.pl/index.php?idg=1&id=718&x=9&y=85
https://bip.gminapopow.pl/index.php?idg=3&id=19&x=84

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij