+A  A  A-

Raport o stanie Gminy Popów za 2020 rok

Zapraszamy do zapoznania się z raportem o stanie Gminy Popów.

Raport 2020

Debata nad Raportem o stanie Gminy Popów za 2020 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Popów przedstawia Radzie Gminy Popów  raport o stanie Gminy Popów za rok 2020.

Raport obejmuje podsumowanie działalności  Wójta Gminy Popów w roku poprzednim.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady  Gminy Popów  pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Popów, planowana jest na 17 czerwca 2021 roku.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 16 czerwca 2021 roku do godziny 14.00  w sekretariacie Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij