+A  A  A-

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, naszych członków i beneficjentów oraz członków organów stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” do wzięcia udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się w dniu: 21.02.2019 r. od godziny 16:00, w Restauracji „Pod grzybkiem” ul. Piwna 7 w Zawadach gm. Popów.

Planowany czas trwania warsztatu – ok. 5 godzin.

W ramach planu warsztatu przewidziana jest dyskusja dotycząca co najmniej poniższych pytań:

a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się
do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f) Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez eksperta z firmy badawczej i konsultingowej OMIKRON Badania w Warszawie Pana Mariusza Wachowicza.

Z uwagi na kwestie organizacyjne serdecznie prosimy o potwierdzenie udziału w wyżej wymienionym warsztacie w terminie do 15 lutego 2019 r. (piątek) drogą e-mail: biuro@lgd-klobuck.pl bądź telefonicznie pod nr tel. 34 317-25-30.

SCENARIUSZ (HARMONOGRAM) WARSZTATU REFLEKSYJNEGO

 1. Przywitanie i wprowadzenie
 1. Prezentacja postępu finansowego i rzeczowego

Dyskusja nt.: Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

 • Jeżeli nie, to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
 • Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
 • Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?
 1. Prezentacja postępu realizacji wskaźników LSR

Dyskusja nt.: Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?

 • Czy zbierane dane są wiarygodne a źródła trafne?
 • Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?
 1. Prezentacja postępów w realizacji procesu naborów wniosków

Dyskusja nt.:  Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca? W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

 • W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość?
 • Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?
 • Co można zrobić, by podnieść jakość wniosków?

W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

 • Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?
 • Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?

W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

 • Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?
 • Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?
 • Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

 • Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich użyteczność?
 1. Prezentacja dotycząca funkcjonowania biura LGD

Dyskusja nt.: Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

 1. Podsumowanie

Dyskusja nt.: Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;

Sposób wykorzystania rekomendacji.

 

Dla wszystkich zainteresowanych w załączniku umieszczamy prezentację, która zostanie wykorzystana do przedstawienia postępu finansowego i rzeczowy LSR, funkcjonowania LGD i biura stowarzyszenia oraz sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD. Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące badanego okresu są dostępne w biurze LGD w Kłobucku, ul. Staszica 12. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem danych za badany okres i aktywne uczestnictwo w warsztacie.

Prezentacja warsztatów refleksyjnych

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij