+A  A  A-

Badanie ankietowe z zakresu rolnictwa: Koniunktura w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)

Badanie ankietowe z zakresu rolnictwa: Koniunktura w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)
Od 12 do 31 stycznia br. na terenie całej Polski, Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R). Udział w badaniu można wziąć na dwa sposoby: poprzez samospis internetowy oraz wywiad telefoniczny z ankieterem.
W badaniu pozyskiwane są dane, które służą do analiz zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej, oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie.
Zakres zbieranych informacji:

 • informacje ogólne o gospodarstwie rolnym i osobie kierującej gospodarstwem,
 • rodzaje produkcji roślinnej oraz sprzedaż produktów rolnych,
 • rodzaje produktów zwierzęcych oraz ich sprzedaż,
 • ocena ogólnej sytuacji gospodarczej, popyt na produkty rolne, opłacalność produkcji rolni-czej, źródła finansowana, wydatki inwestycyjne, a także czynniki sprzyjające rozwojowi go-spodarstwa oraz ograniczające rozwój gospodarstw,
 • prognoza ogólnej sytuacji gospodarstwa, opłacalności produkcji rolniczej oraz wydatków in-westycyjnych,
 • obrót gruntami rolnymi (sprzedaż i wynajem) w ciągu ostatniego półrocza.
  Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wy-maganych informacji poprzez rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 16 do 31 stycznia 2024 r.
  Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do tego bada-nia mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
 • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach od 16 do 25 stycznia 2024 r., dostępnego na stronie: raport.stat.gov.pl
 • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 26 do 31 stycznia 2024 r.
  Informacje o badaniach ankietowych oraz tożsamość ankietera można sprawdzić:
 • kontaktując się z Infolinią statystyczną pod numerem telefonu 22 279 99 99, wew. 7_badania ankietowe i następnie 1_badania rolne.
 • na stronie internetowej dedykowanej badaniom ankietowym badania-ankietowe.stat.gov.pl
  Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej oraz udziału w badaniach.
  Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij