+A  A  A-

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 roku O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2024 roku

a podstawie art. 59 ust. 1 – ust. 4, art. 57 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r., poz. 2305 ze
zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 440)
oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku
(Dz. U. z 2023 r., poz. 2473) informuje się co następuje:

 1. W okresie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego
  kwalifikacja wojskowa.
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa się:
  a) mężczyzn urodzonych w 2005 roku,
  b) mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby
  wojskowej,
  c) osoby, które w latach 2022-2023:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na
  stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na
  stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek
  o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie
  Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  d) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające
  naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na
  kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z
  11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
  e) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
  f) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia,
  jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
 1. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt. 2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące
  na terenie miast i gmin: Kłobuck i Krzepice; gmin: Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń i Wręczyca Wielka –
  przeprowadzona zostanie w Kłobucku, przy ul. Sportowej 14 (budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) w okresie od dnia
  26 lutego do dnia 19 marca 2024 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1630.
 2. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
  a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie
  tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do
  kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
  b) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści
  orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy,
  c) szefowi wojskowego centrum rekrutacji – dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz
  posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego
  obowiązku.
 3. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby
  wojskowej, przedstawia:
  a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie
  tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do
  kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
  b) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści
  orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy,
  c) szefowi wojskowego centrum rekrutacji – wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty
  potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 4. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt 2. Nieotrzymanie wezwania
  imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym
  w obwieszczeniu.
 5. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej
  w wyznaczonym terminie, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), do dnia, w którym była
  obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się. Wójt lub
  burmistrz (prezydent miasta) wyznacza tej osobie inny niż w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 6. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
  można nie poddawać badaniom lekarskim, o których mowa w ust. 2, jeśli przedstawią komisji orzeczenie albo wypis z treści
  orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do
  czynnej służby wojskowej.
 7. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić
  miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed
  opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
 8. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadniającej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu
  albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę
  podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję
  do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 9. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską
  lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których
  przedstawienie zostało nakazane, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywnie (art. 681 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.
  o obronie Ojczyzny). Kto w celu trwałego uchylania się od obowiązku służby wojskowej albo innej formy spełnienia obowiązku
  obrony przewidzianej w ustawie dopuszcza się czynu określonego w art. 681 podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (art. 685
  ustawy o obronie Ojczyzny).
 10. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę
  kategorii zdolności do służby wojskowej oraz ochotnicy. Osoby te zostają ujęte przez szefa wojskowego centrum rekrutacji w
  imiennym zestawieniu osób, o których mowa w § 8 ust. 6 oraz w § 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.
  Wojewoda Śląski

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij