+A  A  A-

Informacja o przystąpieniu do zakupu węgla

Szanowni Mieszkańcy, pragnę poinformować o przystąpieniu Gminy Popów do realizacji zadania polegającego na dystrybucji i sprzedaży węgla kamiennego mieszkańcom.

W dniu 3 listopada br. weszła w życie ustawa, na podstawie której gmina może rozpocząć działania związane z zakupem węgla kamiennego oraz jego sprzedażą mieszkańcom po preferencyjnej cenie.

 Zgodnie z ustawą zakup węgla będzie możliwy po złożeniu stosownego wniosku
o zakup preferencyjny.
 Nabór wniosków będzie prowadzony dla dwóch okresów zakupowych, tj.

 • pierwszy do dnia 31 grudnia 2022 r.

 • drugi w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

W każdym z tych okresów będzie można nabyć po 1,5 tony paliwa stałego. Wnioski będą przyjmowane w terminie najpóźniej do 15 kwietnia 2023 roku, przy czym na pierwszy okres zakupowy tylko do końca bieżącego roku. W ramach zakupu preferencyjnego węgiel będzie mogła nabyć osoba fizyczna: 

1) której gospodarstwo domowe spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;

2) której gospodarstwo domowe nie zakupiło węgla na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł w ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku pierwszego okresu zakupowego;

3) która złoży w terminie wniosek o zakup preferencyjny na potrzeby zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstwa domowego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: 

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Zasady sprzedaży węgla: 

Węgiel zostanie przez gminę zakupiony zgodnie z ilością wynikającą z wniosków dostarczonych przez mieszkańców, z uwzględnieniem możliwości spółek, od których gmina będzie pozyskiwać węgiel. Wysokość ceny zakupu węgla dla mieszkańców zostanie określona po dokonaniu przez gminę szczegółowej wyceny kosztów ponoszonych w związku z przywozem węgla na teren gminy oraz jego składowaniem i dystrybucją, przy czym zgodnie z ustawą cena węgla nie może być wyższa, niż 2000 złotych brutto/tonę. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości ceny opału zostaną przez gminę opublikowane w bazie punktów sprzedaży opału, dostępnej pod adresem  cieplo.gov.pl.

Cena zakupu węgla obejmuje koszty transportu paliwa stałego z miejsca składowania węgla na terenie gminy do gospodarstwa domowego – cena sprzedaży nie obejmuje usługi kruszenia oraz workowania węgla.

Składane przez mieszkańców wnioski będą weryfikowane, w szczególności w zakresie przyznania gospodarstwu domowemu dodatku węglowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca. Z osobami, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą kontaktować się pracownicy Urzędu, w celu przekazania faktur sprzedaży węgla. Dopiero po ich opłaceniu będzie możliwy odbiór węgla ze składu prowadzącego dystrybucję w imieniu gminy.

Osoby zainteresowane zakupem węgla dystrybuowanym przez gminę,
a w szczególności te, które obecnie najbardziej potrzebują opału, zachęcam do składania wniosków o zakup preferencyjny na pierwszy okres zakupowy (druk wniosku dostępny jest poniżej). Jednocześnie proszę, aby wnioski składały tylko te osoby, które są zdecydowane na zakup węgla za pośrednictwem gminy.

Wnioski można składać: 

• w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Popów
(w godzinach pracy Urzędu) w sekretariacie (pok. nr 12);

• w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres ePUAP: /ugpopow/SkrytkaESP- w tej sytuacji wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zakupu preferencyjnego węgla można uzyskać w Urzędzie Gminy Popów (pok. nr 10), tel. 34 317 70 67 wew. 208.

W załączniku znajdą Państwo wniosek o zakup węgla w formie edytowalnej i pdf

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij