+A  A  A-

Konkurs literacki dla dorosłych (i seniorów) 18+ Wiersz/Opowiadanie „WIOSNA”

Regulamin Konkursu

 1. Organizator
  – Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
  – Honorowym patronem Konkursu jest Wójt Gminy Popów
 2. Cele konkursu
  – Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie umiejętności literackich
  – Popularyzowanie różnych technik literackich
  – Umożliwianie spędzania czasu wolnego w twórczy sposób
  – Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji
 3. Tematyka i objętość prac
  – Tematyka: WIOSNA
  – Wiersz (maksymalnie 5 utworów)
  – Proza (maksymalnie 5 stron A4)
 4. Zasady uczestnictwa
  – Konkurs jest jednoetapowy
  – Konkurs będzie przeprowadzony dla jednej grupy uczestników: dorośli (i seniorzy) 18+
  – Praca winna być podpisana pseudonimem
  – Prace mogą być dostarczone do Organizatora w formie: wydruku komputerowego, rękopisu, na nośniku elektronicznym (płyta CD, pendrive) lub przesłane pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: bibl_popow@op.pl (praca winna zostać dołączona w
  postaci załącznika – najlepiej w formacie pdf.)
  – Do pracy przesyłanej pocztą tradycyjną lub dostarczanej osobiście należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną pseudonimem, w której należy umieścić kartkę zawierającą: imię, nazwisko i wiek Autora pracy
  – W przypadku prac nadsyłanych pocztą elektroniczną (e-mail) pracę należy popisać pseudonimem, a dane osobowe (imię, nazwisko, wiek Autora) umieścić osobno w treści maila lub w załączniku
  – W przypadku prac przesyłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy umieścić pseudonim Autora pracy oraz hasło „Konkurs literacki”
  – Do pracy musi być dołączona zgoda (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Zgodę można wydrukować i wypełnić lub przepisać odręcznie
  – W przypadku prac przesyłanych pocztą elektroniczną, wypełnioną i odręcznie podpisaną zgodę w postaci skanu/zdjęcia należy dołączyć jako załącznik do maila
  – Prace nieopisane we właściwy sposób i bez zgody nie będą oceniane
  – Prace nie mogą zawierać: treści wulgarnych, pornograficznych, rasistowskich
  – Regulamin oraz protokoły z konkursu będą dostępne na stronie internetowej Biblioteki www.popow-gbp.sowa.pl
 5. Termin i sposób nadsyłania prac
  – 31 marca
  – Prace należy dostarczyć: osobiście, przesłać pocztą tradycyjną do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie; ul. Strażacka 2; 42-110 Popów (w przypadku nadsyłania prac pocztą decyduje data dostarczenia, a nie stempla pocztowego!!) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: bibl_popow@op.pl
 6. Jury
  – Komisję konkursową powołuje Organizator
  – Decyzje Komisji są niepodważalne
  – Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biblioteki
 7. Nagrody
  – Organizator przewidział nagrody rzeczowe dla zwycięzców Konkursu
  – Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie i terminie wręczenia nagród
 8. Uwagi
  – Nadesłane prace (ani nośniki elektroniczne, na których je dostarczono) nie będą zwracane
  – Po zakończeniu Konkursu prace przechodzą na własność Organizatora
  – Niniejszy regulamin obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do Konkursu Literackiego o
  tematyce Wiosna organizowanego w roku 2021
  – Informacje na temat Konkursu są dostępne na stronie internetowej Biblioteki
  www.popow-gbp.sowa.pl oraz pod numerem telefonu 343177019
 9. Klauzula informacyjna
  Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  – administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie z siedzibą w Popowie przy ul. Strażackiej 2; tel. 343177019; e-mail: bibl_popow@op.pl
  – dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu
  – dane osobowe uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych
  – dane osobowe uczestników Konkursu nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  – dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przez okres niezbędny dla przeprowadzenia Konkursu
  – uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych
  – uczestnicy Konkursu mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  – podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij