+A  A  A-

Informacja Wójta Gminy Popów w sprawie obowiązku porządkowania chodników przy posesjach

Wójt Gminy Popów informuje, iż zgodnie z § 6 Uchwały Nr 83/XIV/2019 Rady Gminy Popów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów oraz  art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1439 z późn. zm.), do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy kto nie wykonuje obowiązków wymienionychw art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

W związku z powyższym zobowiązuję mieszkańców gminy Popów do dostosowania się do w/w przepisów.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij