+A  A  A-

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Od 1 lutego mieszkańcy gminy Popów będą mogli złożyć wnioski na dofinansowanie do wymiany kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne.

Wysokość dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowanych przy czym nie więcej niż 4 000,00 zł.

Obejmuje przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji, tj. wymiana istniejących, starych źródeł ciepła na nowe, zasilane w sposób ekologiczny tj.:

✅ kotłów na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012), spełniających wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,

✅ kotły gazowe,

✅ kotły na lekki olej opałowy,

✅ kotły zasilane prądem elektrycznym.

▪️Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.

▪️Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn. przed podpisaniem umowy.

▪️Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła (np. z programu „Czyste Powietrze”).

▪️Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

Wnioski można składać w dniach 01.02.2024 r.– 29.02.2024 r. w Biurze podawczym Urzędu Gminy Popów ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w godzinach pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Urzędu.

Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy e-puap.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij