+A  A  A-

OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. – dalej zwanym kpa)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

zawiadamia, że w dniu 05.11.2020 r. wydał decyzję znak: PO.RUZ.4210.208m.2020.BS.il dla spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika, obejmującą pozwolenie wodnoprawne na:

1. Wykonanie, odbudowę, przebudowę urządzeń wodnych

2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzek: Kalinka, Turza, Pankówka, Kocinka, Biała Oksza, Bród, Liswarta – przewodów w rurach osłonowych.

3. Usługi wodne polegające na odprowadzeniu za pośrednictwem projektowanych wylotów – wód opadowych lub roztopowych do wód i do urządzeń wodnych w związku z realizacją zadania „Lot C – prace na liniach kolejowych nr 132, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu POliŚ 5.1-14.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, w godzinach urzędowania (pn-pt, 800 – 1500) po uprzednim uzgodnieniem telefonicznym pod nr tel. 61 8567745.

Od powyższej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W myśl art. 49 kpa zawiadomienie o decyzji uważa się za dokonane ( doręczone) po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Dzień publicznego obwieszczenia 09.11.2020 r.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij