+A  A  A-

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego o 2014-2020, przez Zarząd Województwa Śląskiego

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego o 2014-2020, przez Zarząd Województwa Śląskiego

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Popów z siedzibą Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs o nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19

 1. Cel projektu:

Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie: utworzenia i utrzymania dziennego klubu seniora, rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych oraz innych form wsparcia objętych przedmiotowym konkursem, dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Popów.

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Popów przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

 1. Typy działań przewidziane do realizacji

 

 1. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:
  1. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  2. wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia

w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności poprzez: kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki; poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych; sfinansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu /z niepełnosprawnością podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,

  1. usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
  2. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii),
  3. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu /z niepełnosprawnością (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych.

 1. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych świadczonych w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

 1. Wymagania wobec partnera:

 

 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej i/lub organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego
 3. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych.

 

 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług asystenckich i/lub opiekuńczych oraz doświadczenia w świadczeniu usług asystenckich i/lub opiekuńczych

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 

 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO WŚ 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WŚ 2014-2020
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.).

 

 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 

  1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Wójta Gminy Popów
  2. Na podstawie decyzji Wójta Gminy Popów zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.
  3. Od decyzji Wójta Gminy Popów nie przysługuje odwołanie.
  4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 1. Sposób i termin składania ofert:

 

  1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Popów ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów , z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 9.2.5.”
  2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia03.01.2020 r.

 

Informacje: gopspopow@gmail.com

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Popów, dnia 12.12.2019 r.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij