+A  A  A-

Pracodawco, zgłoś wolne miejsce pracy lub stażu

Projekt pn. „Z nową pracą w lepszą przyszłość”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pracodawco!

Nie możesz znaleźć pracownika lub stażysty?
Nie możesz znaleźć wykwalifikowanego pracownika?
Pokryjemy koszty stażu lub przeszkolenia osoby bezrobotnej zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Posiadamy bazę osób poszukujących pracy od zaraz.

Biuro projektu „Z nową pracą w lepszą przyszłość” poszukuje pracodawców, którzy zainteresowani są
pozyskaniem pracowników lub stażystów:
1. przeszkolonych zgodnie z potrzebami pracodawcy lub
2. do prac niewykwalifikowanych lub
3. na 3 miesięczny staż zawodowy.

Zainteresowanych pracodawców prosimy o kontakt z Biurem Projektu, które prowadzi bazę ofert pracy i uczestników projektu zainteresowanych zatrudnieniem:
Fundacja Dla Rozwoju
Aleja Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa
znowapracawlepszaprzyszlosc@gmail.com
tel. 787-682-912

Biuro projektu posiada bazę uczestników i uczestniczek projektu gotowych do podjęcia pracy. Istnieje
możliwość zorganizowania rozmów kwalifikacyjnych dla zainteresowanych pracodawców.
Istnieje możliwość przeszkolenia wybranego kandydata pod wymagania pracodawcy.

W przypadku stażu, pracodawca nie ponosi kosztów przyjęcia osoby bezrobotnej na staż. Biuro
Projektu pokrywa koszty stypendium stażowego, wstępnych badań lekarskich i odzieży roboczej osoby
odbywającej staż. Pracodawca otrzyma także od Biura Projektu środki finansowe na refundację
ewentualnego dodatku do wynagrodzenia opiekuna lub opiekunki stażu zawodowego z tytułu
sprawowania opieki.

Z uwagi na konieczność osiągnięcia efektywności zatrudnieniowej staży finansowanych przez Unię
Europejską od pracodawcy wymagana jest deklaracja zatrudnienia uczestnika/czki po okresie stażu tj.
w oparciu o jedną z trzech poniższych możliwości: 1) umowę o pracę na okres min. 3 miesięcy
i przynajmniej na 1/2 etatu; 2) umowę cywilnoprawną na min. 3 miesiące (min. wartość umowy
– trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę); 3) umowę o dzieło – wartość umowy min.
trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Projekt „Z nową pracą w lepszą przyszłość” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, dla działania: 7.1.
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do
zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych
– RIT.

 

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij