+A  A  A-

Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych

Zawady, dnia 15.11.2019 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU:

Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych

Na etapie przygotowania projektu nastąpiło aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji np. poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu, indywidualne rozmowy i wywiady
z klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie.

Partnerzy społeczni to:

– organizacja pozarządowe, np. klub sportowy, stowarzyszenia, KGW,

– podmioty sektora finansów publicznych i jednostki samorządowe, np. szkoły, przedszkola, GOPS,

– grupy mieszkańców, zwłaszcza osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystające z usług GOPS,

– Radni gminy i Sołtysi.

Inwestycja była przedmiotem konsultacji społecznych. Interesariusze zgłaszali zakres i potrzebę realizacji projektu podczas spotkań, zebrań, etc. m.in.:

  • zebranie wiejskie w dniu 30 kwietnia 2019 roku w msc. Zawady,

  • spotkanie komisji rewizyjnej i spraw ogólnych Rady Gminy Popów w dniu 22 października 2019 roku,

  • zebranie sprawozdawcze Klubu Sportowego „Liswarta Popów” – październik 2019 roku,

  • spotkania seniorów gminy Popów (odbywające się cyklicznie raz w tygodniu w każdą środę) – składanie wniosków do Wójta Gminy Popów o utworzenie dostosowanego do potrzeb miejsca spotkań.

W związku z powyższym projekt jest oddolną inicjatywą społeczności lokalnej i odpowiedzią na problemy grupy docelowej. Przedsięwzięcie uwzględnia potrzeby mieszkańców oraz pozostałych podmiotów w zakresie konieczności i zakresu realizacji inwestycji.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij