+A  A  A-

Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych

Cel główny projektu:

Poprawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem na terenie Gminy Popów poprzez przebudowę, adaptację i doposażenie zdegradowanego budynku po dawnym przedszkolu w Zawadach na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych.

Planowane efekty:

Przebudowanie obiektu, w którym realizowane będą usługi aktywizacji społeczno-zawodowej
z dostosowaniem go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Całkowita wartość projektu:

938 490,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Wydatki kwalifikowane:  936 645,00 zł.

Dofinasowanie z środków RPO WSL 2014-2020: 796 148,25 zł.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU:

Na etapie przygotowania projektu nastąpiło aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji np. poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu, indywidualne rozmowy i wywiady
z klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie.

Partnerzy społeczni to:

– organizacja pozarządowe, np. klub sportowy, stowarzyszenia, KGW,

– podmioty sektora finansów publicznych i jednostki samorządowe, np. szkoły, przedszkola, GOPS,

– grupy mieszkańców, zwłaszcza osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystające z usług GOPS,

– Radni gminy i Sołtysi.

Inwestycja była przedmiotem konsultacji społecznych. Interesariusze zgłaszali zakres i potrzebę realizacji projektu podczas spotkań, zebrań, etc. m.in.:

  • zebranie wiejskie w dniu 30 kwietnia 2019 roku w msc. Zawady,

  • spotkanie komisji rewizyjnej i spraw ogólnych Rady Gminy Popów w dniu 22 października 2019 roku,

  • zebranie sprawozdawcze Klubu Sportowego „Liswarta Popów” – październik 2019 roku,

  • spotkania seniorów gminy Popów (odbywające się cyklicznie raz w tygodniu w każdą środę) – składanie wniosków do Wójta Gminy Popów o utworzenie dostosowanego do potrzeb miejsca spotkań.

W związku z powyższym projekt jest oddolną inicjatywą społeczności lokalnej i odpowiedzią na problemy grupy docelowej. Przedsięwzięcie uwzględnia potrzeby mieszkańców oraz pozostałych podmiotów w zakresie konieczności i zakresu realizacji inwestycji.

Zawady, dnia 15.11.2019 r.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij