+A  A  A-

Raport o stanie Gminy Popów za rok 2022

Zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572):

 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.
 3. Rada Gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
 4. Rada Gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
 5. W debacie nad raportem o stanie gminy Radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
 6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
 7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
  1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
  2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
 8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
 10. W przypadku nieudzielenia Wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

Zarządzenie w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Popów za rok 2022 oraz treść raportu dostępne są pod poniższym linkiem:

Jeśli zainteresowani są Państwo wzięciem udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Popów za rok 2022 na sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi, prosimy o dokonanie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 mieszkańców, do Przewodniczącego Rady Gminy Popów najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną.

Informacja o dacie i godzinie sesji, na której rozpatrywany będzie raport o stanie gminy Popów  za rok 2022 podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest pod poniższym linkiem, a także w Sekretariacie Urzędu Gminy w Popów:


Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – OSP w Więckach w gminie Popów wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

Cel główny projektu:

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – OSP w Więckach w gminie Popów wraz z montażem odnawialnych źródeł energii.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje docieplenie przegród, wymianę stolarki, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz roboty budowlano-remontowe.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię końcową i pierwotną, wzrost produkcji energii z OZE, redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym CO2 i PM10.

Całkowita wartość projektu:

512 688,60 zł (słownie: pięćset dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 60/100).

Wydatki kwalifikowane: 385 713,35 zł.

Dofinansowanie z środków RPO WSL 2014-2020: 327 856,35 zł.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – OSP w Zborach w gminie Popów wraz z montażem OZE

Cel główny projektu:

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – OSP w Zborach w gminie Popów wraz z montażem odnawialnych źródeł energii.

Inwestycja zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a jej zakres obejmuje termomodernizację obiektu (w tym: przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie termomodernizacji obiektu: docieplenie przegród i wymiana stolarki, modernizację instalacji c.o., c.w.u.) oraz montaż OZE (w tym: przygotowanie dokumentacji projektowej, montaż instalacji fotowoltaicznej).

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię końcową i pierwotną, wzrost produkcji energii z OZE, redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym CO2 i PM10.

Całkowita wartość projektu:

419 882,80 zł. (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 80/100)

Wydatki kwalifikowane:  352 941,18 zł.

Dofinasowanie z środków RPO WSL 2014-2020: 299 999,99 zł.

Kolejne zamknięcie przejazdu kolejowego

Zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 679029 w miejscowości Popów, w km 104+313 linii kolejowej nr 131.

Informujemy, że  w dniach od 30-08-2021 do 01-09-2021r.  przejazd kolejowy w ciągu drogi gminnej nr 679029 S- Popów będzie zamknięty.

Wykonawca przed zamknięciem przejazdu umieści przy przejeździe tablice informujące o terminie zamknięcia.

Pole elektromagnetyczne – element otaczającego nas świata

W ostatnich miesiącach zauważyć możemy postępująca falę dezinformacji, związaną z rozwojem w Polsce kolejnych generacji sieci komórkowej. Coraz częściej obserwujemy akcje podżegania do agresji skierowanej przeciwko infrastrukturze telekomunikacyjnej, od której często zależy zdrowie lub nawet życie obywateli. Widzimy też coraz więcej „fake news’ów”, wykorzystujących niewiedzę lub niedoinformowanie. Tego typu fałszywe informacje trafiają często na podatny grunt szczególnie w trudnym dla całego świata czasie pandemii. Bierna postawa wobec takich czynów może prowadzić do zakłócenia sprawnego działania służb ratunkowych, opóźnień w pracy karetek ratunkowych, policji czy straży pożarnej.  

W związku z tym autorzy bloga „Na fali nauki” przygotowali pod patronatem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji materiały edukacyjne, które w przystępny sposób tłumaczą zagadnienia rozwoju sieci komórkowej, pola elektromagnetycznego i jego wpływu na otaczający nas świat.

Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych

Cel główny projektu:

Poprawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem na terenie Gminy Popów poprzez przebudowę, adaptację i doposażenie zdegradowanego budynku po dawnym przedszkolu w Zawadach na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych.

Planowane efekty:

Przebudowanie obiektu, w którym realizowane będą usługi aktywizacji społeczno-zawodowej
z dostosowaniem go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Całkowita wartość projektu:

938 490,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Wydatki kwalifikowane:  936 645,00 zł.

Dofinasowanie z środków RPO WSL 2014-2020: 796 148,25 zł.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU:

Na etapie przygotowania projektu nastąpiło aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji np. poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu, indywidualne rozmowy i wywiady
z klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie.

Partnerzy społeczni to:

– organizacja pozarządowe, np. klub sportowy, stowarzyszenia, KGW,

– podmioty sektora finansów publicznych i jednostki samorządowe, np. szkoły, przedszkola, GOPS,

– grupy mieszkańców, zwłaszcza osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystające z usług GOPS,

– Radni gminy i Sołtysi.

Inwestycja była przedmiotem konsultacji społecznych. Interesariusze zgłaszali zakres i potrzebę realizacji projektu podczas spotkań, zebrań, etc. m.in.:

 • zebranie wiejskie w dniu 30 kwietnia 2019 roku w msc. Zawady,

 • spotkanie komisji rewizyjnej i spraw ogólnych Rady Gminy Popów w dniu 22 października 2019 roku,

 • zebranie sprawozdawcze Klubu Sportowego „Liswarta Popów” – październik 2019 roku,

 • spotkania seniorów gminy Popów (odbywające się cyklicznie raz w tygodniu w każdą środę) – składanie wniosków do Wójta Gminy Popów o utworzenie dostosowanego do potrzeb miejsca spotkań.

W związku z powyższym projekt jest oddolną inicjatywą społeczności lokalnej i odpowiedzią na problemy grupy docelowej. Przedsięwzięcie uwzględnia potrzeby mieszkańców oraz pozostałych podmiotów w zakresie konieczności i zakresu realizacji inwestycji.

Zawady, dnia 15.11.2019 r.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij