+A  A  A-

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – OSP w Więckach w gminie Popów wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

Cel główny projektu:

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – OSP w Więckach w gminie Popów wraz z montażem odnawialnych źródeł energii.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje docieplenie przegród, wymianę stolarki, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz roboty budowlano-remontowe.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię końcową i pierwotną, wzrost produkcji energii z OZE, redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym CO2 i PM10.

Całkowita wartość projektu:

512 688,60 zł (słownie: pięćset dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 60/100).

Wydatki kwalifikowane: 385 713,35 zł.

Dofinansowanie z środków RPO WSL 2014-2020: 327 856,35 zł.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij