+A  A  A-

Stypendium szkolne 2019/2020 dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Popów.

Stypendium szkolne 2019/2020 dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Popów.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane będą do dnia 16.09.2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Popów.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.  Z uwagi na fakt, że 15 września wypada w dniu świątecznym termin składania wniosków upływa w dniu 16 września 2019 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.)

OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania.

W sytuacji kiedy w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe można, w terminie 2 miesięcy od zajścia zdarzenia, wnioskować o przyznanie zasiłku szkolnego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358)). Wnioskodawcy przedstawiają informacje dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzający złożenie wniosku tj. za miesiąc sierpień.

Świadczenie 500+ nie jest wliczane do dochodu.

Wnioski o przyznanie stypendium oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty pokój nr4 , tel. 34 3177067 w. 223 , lub u dyrektora szkoły.

 

Wniosek stypendium 2019

 

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij