+A  A  A-

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT W 2020 ROKU.

Na podstawie art.11 ust.1pkt1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póżn. zm.) w związku z uchwałą nr 97/XVI/2019 Rady Gminy Popów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Wójt Gminy Popów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Popów w roku 2020, w ramach dotacji budżetowej na podstawie uchwały Nr 97/XVI/2019 Rady Gminy Popów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok:

I. Zadania przewidziane do realizacji polegają na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu :
1) propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej poprzez udział
w sportowych grach zespołowych,
2) prowadzenie zajęć treningowych,
3) organizowanie i udział w zawodach sportowych,
4) utrzymanie i rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej, sprzętowej,
2. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) pogłębianie wiedzy o miejscach historycznych na terenie gminy oraz ich ochrona,
2) organizowanie konkursów o tematyce historycznej, konkursów recytatorskich,
3) organizowanie imprez, festynów promujących gminę,
4) kultywowanie tradycji regionalnych poprzez organizowanie kół rękodzielnictwa,
kulinarnych oraz organizowanie wystaw w tym zakresie.
3. Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży:
1) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z gminy Popów.
4. Turystyki i krajoznawstwa.
5. Ochrony i promocji zdrowia.
6. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

II. Kwota środków publicznych zaplanowanych na realizację zadań wymienionych

w punkcie I. ogłoszenia wynosi 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych

00/100).

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące w sferze zadania objętego niniejszym konkursem ofert odpłatną i/lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego, której zakres został wyodrębniony w statucie lub innym akcie wewnętrznym, tj:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póżn. zm.) tj:

a) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27

sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póżn. zm.) lub

przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego

będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

b) niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne

nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność

prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia , z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 w/w ustawy;

2) oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, tj:

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku

Państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku

publicznego,

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

c) spółdzielnie socjalne,

d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.

o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz.1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia

zysku oraz nie przeznaczają zysku do podziału między udziałowców, akcjonariuszy

i pracowników.

2. Oferty winny być złożone na druku według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdania z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

3. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru potwierdzający

status prawny Oferenta,

b) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu,

w przypadku gdy wypis, o którym mowa w punkcie 3, ppkt a nie zawiera tych informacji,

c) inne dokumenty, które w ocenie Oferenta potwierdzają możliwość realizacji zadania.

4. Rozpatrzeniu podlega wyłącznie oferta kompletna tzn.:

a) wypełnione zostały wszystkie pola oferty i została podpisana przez uprawnione do

reprezentowania Oferenta osoby, oraz została opatrzona pieczęcią Wnioskodawcy,

b) dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki, w przypadku kserokopii załączników,

winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do

reprezentowania Oferenta.

5. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć jednego lub kilku

zadań wymienionych w punkcie I.

6. Dotacja przyznawana będzie na wsparcie realizacji zadania. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

7. Dotowane będą tylko te zadania, które realizowane będą na rzecz mieszkańców Gminy Popów.

8. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów pozostających w bezpośrednim związku z realizacją zadania wskazanego w ofercie.

9. Dotacja nie może być wykorzystana na:

a) zakupy inwestycyjne,

b) remonty oraz bieżące utrzymanie obiektów i budynków, będących w posiadaniu

oferenta,

IV. Termin realizacji zadania:

Zadanie winno być realizowane po dniu podpisania umowy, nie później niż do dnia 20 listopada 2020 roku.

V. Warunki realizacji zadania:

Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową i złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami i standardami.

VI. Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert w okresie od dnia 17 grudnia 2019 r. do dnia 7 stycznia 2020 r. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.

Wzór prawidłowo opisanej koperty:

Pieczęć podmiotu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Popów

Zadanie pt. ……………………………………………………………………………………..

 

w sekretariacie Urzędu Gminy Popów pokój nr 12, adres: Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentowi bez rozpatrzenia.

VII. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty :

1. Oferty będą ocenione przez powołaną przez Wójta Gminy komisję konkursową w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. wg następujących kryteriów:

a) spełnienia wymogów formalnych,

b) kryteria merytoryczne: oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów w tym:

– wysokość wkładu własnego na realizację zadania (rzeczowego, osobowego, pracy

społecznej członków): 0-20 punktów,

– dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym, rzetelność, terminowość oraz

sposób rozliczenia otrzymanych środków budżetowych w latach poprzednich (o ile

Oferent realizował zadanie publiczne zlecone przez Gminę Popów): 0-30 punktów,

– doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu: 0-10 punktów,

– kalkulacji kosztów realizacji zadania własnego, w tym udziału środków finansowych

własnych w stosunku do środków finansowych z innych źródeł zaplanowanych na

realizację zadania: 0-20 punktów,

– ocena zakładanych rezultatów działania: 0-10 punktów,

– promowanie rozwoju dyscyplin sportowych w zakresie gier zespołowych: 0-10 punktów.

2. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy w terminie do dnia 22 stycznia 2020 r., o czym Oferenci zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

3. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa.

VIII. Realizacja zadań publicznych zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie w roku 2020 :

Gmina Popów w roku 2020 przeznaczyła kwotę 80.000,00zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury, fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki krajoznawstwa, ochrony, promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dotacje w łącznej kwocie przekazane zostaną organizacjom pozarządowym.

IX. Postanowienia końcowe

1. Wzory ofert oraz dodatkowe wyjaśnienie na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Popów, pokój nr 17 lub telefonicznie pod numerem 34 317-70-67 wew. 213. Informacje dotyczące konkursu dostępne są:

  1. na stronie internetowej pod adresem: www.gminapopow.pl
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.gminapopow.pl
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Zarządzenie Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr ZW.0050.161.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 16 grudnia 2019 r. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT W 2020 ROKU

Załącznik nr 1 – SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 5 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)

Załącznik nr 2 – OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1A* / 2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)

Zawady, dnia 16 grudnia 2019 r.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij