+A  A  A-

Przebudowa zdegradowanego obiektu w celu utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Popów

Trwają prace na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa zdegradowanego obiektu w celu utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Popów”.

Gmina Popów na ten cel uzyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych dla poddziałania: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych niezbędnych do przystosowania budynku po dawnym przedszkolu przy ul. Szkolnej w Zawadach na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu. W budynku zostaną zlokalizowane pomieszczenia pozwalające na realizację działań w zakresie świadczenia różnorodnych usług społecznych – bez względu na grupę wiekową. Cały obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wartość zadania po podpisaniu umowy z Wykonawcą wynosi 938.490,00 zł., a wysokość dofinansowania z RPOWŚ to kwota 800.000,00 zł.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij